Wonen met Hugo #5: de toekomst van woningcorporaties

Archief nieuwsbericht | 28 juni 2018 | 5 juli 2018 | 19:00 - 22:00 | Utrecht

In het vijfde openbare hoorcollege 'Wonen met Hugo', op 5 juli, staat de sociale huursector centraal. Corporaties zitten in een spagaat. De maatschappelijke ambities zijn hoog, denk bijvoorbeeld aan betaalbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw. Maar financiële mogelijkheden zijn beperkt. De balans tussen ambities en mogelijkheden is zoek. Realistische verwachtingen zijn nodig en dat vraagt om het stellen van prioriteiten. Hugo Priemus gaat in op de toekomst van de woningcorporaties en coreferent Johan Conijn vertelt welke stappen hier voor nodig zijn.

Het marktaandeel van de sociale huursector is afgenomen van 42% in de jaren negentig tot 28% in 2017. In de jaren 1950 tot 1980 speelden woningcorporaties een hoofdrol op de woningmarkt. In de daarop volgende decennia bleek de beleidsvrijheid van woningcorporaties erg omvangrijk te worden, met als resultaat dat zij risicovolle commerciële activiteiten ontplooiden zonder dat er voldoende toezicht was. De corporaties verloren miljarden euro’s als gevolg van de risico’s die waren genomen. Dat resulteerde in de parlementaire enquête Woningcorporaties en Herziening van de Woningwet.

Coreferent

Johan Conijn, foto: Christina Chouchena

Johan Conijn is directeur bij Ortec Finance. Voorheen was hij directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en werkte hij bij het RIGO, bij het OTB van de TU Delft en bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Bij Ortec Finance houdt hij zich vooral bezig met strategische vraagstukken bij woningcorporaties. Hij voert projecten uit voor de Rijksoverheid, Aedes en de VNG. Conijn is als bijzonder hoogleraar Woningmarkt verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, waar hij onder meer onderzoek doet naar de koopsector. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en was als extern deskundige lid van de Werkgroep Brede Heroverweging (2009/2010) en van de interdepartementale IBO-werkgroep Sociale huur (2016).

Volgende college
Het laatste college van de reeks Wonen met Hugo vindt plaats op dinsdag 25 september 2018, coreferent drs Anne-Jo Visser, programmamanager Energie, gemeente Utrecht.

Praktisch
Aanmelden: zie formulier onderaan de pagina.
Toegangskaart: na betaling van de factuur ontvangt u een toegangsbewijs.
Locatie: Senaatszaal Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 - 22.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten € 50,00 per college; studenten € 10,00 per college (incl. btw). De colleges van Hugo Priemus en de coreferenten worden direct na afloop integraal aan de deelnemers verstrekt.
Meer informatie: zie Wonen met Hugo.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college. Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020