Over ons

Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal is in 1993 opgericht vanuit het cultuurbeleid van het rijk om de kwaliteit van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau, het lokale architectuurbeleid en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van alle betrokken partijen te bevorderen. Dit doen we door gerichte informatievoorziening en specifieke stimuleringsprogramma’s.

Ontwerpkracht
Onafhankelijkheid, integriteit en transparantie zijn onontbeerlijk in een omgeving waar zowel grote maatschappelijke als economische belangen een rol spelen. Daarbij hebben we altijd ontwerpkracht nodig. In de steeds ingewikkelder samenleving, waarin opdrachtgevers de maatschappelijke opgaven moeten vertalen in fysieke resultaten, maken we hen wegwijs door concrete handreikingen te doen en voorbeelden aan te reiken, zodat zij weloverwogen invulling kunnen geven aan hun rol in de context van de bouwcultuur.

Bouwcultuur
We streven naar een gezonde bouwcultuur in een pluriforme samenleving. Bouwcultuur gaat verder dan het architectonisch ontwerp van gebouwen. Bouwcultuur verbindt cultuurbeleid, architectuurbeleid en bouwbeleid. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. Architectuur is daarbij een maatschappelijke, scheppende taak die wellicht kunst kan worden, maar dat niet op voorhand is. Als breed cultuurbegrip is bouwcultuur gebaseerd op de geschiedenis en traditie van een land of regio. Bouwcultuur is niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtgevers in het bijzonder.

Platforms
Vanaf de oprichting in 1997 bieden we bijzondere ondersteuning aan de lokale architectuurinstellingen in Nederland en aan de bouwmeesters in gemeenten en provincies. Sinds 2004 is het Bouwmeestersplatform samen met het College van Rijksadviseurs voortgezet. Op de website MijnOmgevingsvisie zijn de omgevingsvisies van de Nederlandse gemeenten te vinden.

Prijsvragen
Een bijzondere activiteit is het bijdragen aan het onderzoeken van opgaven, vaak met het oog op uitvoering, via prijsvragen. De procedures en resultaten van alle prijsvragen waaraan we werken, zijn te hier vinden.

Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden 1997 - 2022
Gedurende 25 jaar hebben we aan zowel publieke en private partijen als aan ontwerpers, veel ondersteuning geboden bij architectenselecties. Hiertoe richtte de Rijksbouwmeester indertijd het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal op. We ontwikkelden tal van hulpmiddelen, zoals de handleidingen KOMPAS voor het uitschrijven van aanbestedingen, prijsvragen en ontwikkelcompetities voor architectuuropdrachten. Er is nieuwe wetgeving ontstaan, er kwamen richtlijnen en klachtenloketten. Via TenderNed zijn inmiddels tal van gegevens beschikbaar. Hiermee komen de activiteiten van het Steunpunt per 1 augustus 2022 ten einde. De data van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in de periode juli 2005 - juli 2022 blijft hier beschikbaar.

Nieuwsberichten
Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Stuur dan een e-mail aan info@arch-lokaal.nl

Privacyverklaring
Download