Wat is Architectuur Lokaal?
Architectuur Lokaal (fiscaal nummer 801894761 / KvK 41133683) is een onafhankelijke stichting die zich richt op het bieden van oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in Nederland, in samenwerking met rijks- en andere overheden, instellingen, stichtingen, verenigingen, particuliere initiatiefnemers, bewonerscoöperaties en alle andere relevante partijen - en altijd met ontwerpers. De stichting is in 1993 opgericht in het kader van het cultuurbeleid van het rijk met als doel om door gerichte informatievoorziening en specifieke stimuleringsprogramma’s het lokale architectuurbeleid, de kwaliteit van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van alle betrokken partijen te bevorderen.

Wat willen we?
We streven naar een gezonde bouwcultuur in een pluriforme samenleving. Bouwcultuur gaat verder dan het architectonisch ontwerp van gebouwen. Bouwcultuur verbindt cultuurbeleid, architectuurbeleid en bouwbeleid. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. Architectuur is daarbij een maatschappelijke, scheppende taak die wellicht kunst kan worden, maar dat niet op voorhand is. Als breed cultuurbegrip is bouwcultuur gebaseerd op de geschiedenis en traditie van een land of regio. Bouwcultuur is niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtgevers in het bijzonder.

Wat is ons werkterrein?
Ons werkterrein ligt in ruimtelijke ingrepen in steden, dorpen en het buitengebied in heel Nederland. In woonwijken, publieke ruimten en fysiek erfgoed. Daarbij hebben we te maken met alle activiteiten, ontwikkelingen en processen die zich in ons werk voordoen; met politiek, ontwerp en tal van andere vakgebieden.

Wie zijn we?
We zijn een kleine organisatie met kennis, ervaring en een groot netwerk, die werkt op nationaal niveau in een internationale context. We zetten in op architectuur met ontwerpkracht als middel - wat in de praktijk geenszins vanzelf spreekt. Bij activiteiten weten we snel te schakelen en te interfereren met grote maatschappelijke opgaven. We fungeren op een toegankelijke en pragmatische manier als intermediair tussen alle betrokkenen. Met onze ondersteuning worden gebouwde resultaten bereikt.

Wat doen we?
In de steeds ingewikkelder samenleving, waarin opdrachtgevers de maatschappelijke opgaven moeten vertalen in fysieke resultaten, maken we hen wegwijs door concrete handreikingen te doen en voorbeelden van de mogelijkheden van ontwerp aan te reiken, zodat zij weloverwogen invulling kunnen geven aan hun rol in de context van de bouwcultuur. We bieden continuïteit bij hetgeen op korte en lange termijn nodig is om de Nederlandse bouwcultuur te blijven ontwikkelen.

Hoe betalen we dat?
We financieren het werk vanuit bijdragen uit rijksbeleid, opdrachten, subsidies en donaties.

Wat hebben we nodig?
Onafhankelijkheid, integriteit en transparantie zijn onontbeerlijk om ons werk te kunnen doen tussen en ten behoeve van alle belanghebbenden, in een omgeving waar zowel grote maatschappelijke als economische belangen een rol spelen. Daarbij hebben we altijd ontwerpkracht nodig.
Architectuur Lokaal is een niet-commerciële stichting en beschikt over de culturele ANBI-status.

Vanaf 1997 beheren we het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden en sinds 2013 concentreren we ons werk ook op de ambities bij Omgevingsvisies.

Websites
Architectuur Lokaal
BouwmeestersNederland
KOMPAS light
KOMPASwijzer
LokaleArchitectuurinitiatieven
MijnOmgevingsvisie
SESAM
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
The Fulcrum

Nieuwsberichten
Wilt u de nieuwsberichten van Architectuur Lokaal ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmelden nieuwsberichten

Meld u hier aan voor nieuwsberichten van Architectuur Lokaal.

Privacyverklaring
Download