Opdrachtgevers gezocht voor ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

nieuwsbericht | 3 april 2017
Foto: Ossip van Duivenbode

Foto: Ossip van Duivenbode

Met het nieuwe ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2017 en 2018 € 800.000 extra subsidie beschikbaar voor de samenwerking tussen erfgoedsectoren en ontwerpers, die ruimtelijk cultureel erfgoed verbinden aan ontwerp. Met name opdrachtgevers worden opgeroepen om - samen met (landschaps)architecten, stedenbouwers, wetenschappers en cultuurhistorici - tot nieuwe denkrichtingen te komen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie, de belangrijkste hedendaagse ruimtelijke opgaven.

Het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte zet in op het duurzaam ontwerpen van het Nederland van morgen en wil tegelijk het karakteristieke Nederlandse stads- en cultuurlandschap behouden voor de toekomst. Opdrachtgevers worden opgeroepen om met verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen te komen voor hedendaagse ruimtelijke opgaven in combinatie met het behoud van de cultuurhistorische kwaliteit van het landschap en de stad. In het formuleren van deze concrete opgaven beschikken opdrachtgevende partijen over de sleutel: zij kennen de uitdagingen van de toekomst, welke urgente opgaven er zijn, welke randvoorwaarden, welke (on)mogelijkheden en zij kunnen bepalen of het resultaat een realistisch antwoord geeft op het vraagstuk. De resultaten van het ontwerpprogramma bieden inspiratie en leveren concrete input voor het opstellen van Omgevingsvisies, waartoe zowel de Rijksoverheid als lagere overheden vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2019 verplicht zijn.

Voorbeelden
Het Stimuleringsfonds heeft eerder projecten ondersteund die voorbeeldstellende ontwerpoplossingen aandragen voor een duurzame inpassing in het Nederlandse landschap. Zoals een onderzoek naar de realisatie van waterpleinen voor het verwerken van extreme neerslag in stedelijk gebied (Waterpleinen - De Urbanisten). Maar ook een onderzoek naar de landschappelijke inpassing van bio-vergistingsinstallaties (HKB Stedenbouwkundigen) en een project waarin een instrumentarium voor een betekenisvolle ruimtelijke inpassing van energieplantages is ontwikkeld (Energieplantages als ontwerpopgave - Probos). Kenmerkend voor deze projecten is dat ze in nauwe samenwerking met diverse experts en opdrachtgevende partijen zijn uitgevoerd; resultaten worden nu veelvuldig in de praktijk nagevolgd.

Open Oproepen
Het programma bestaat uit drie themalijnen. Binnen de lijnen Energietransitie in het landschap en Klimaatadaptatie in de stad schrijft het fonds in 2017 gefaseerd vier Open Oproepen uit. De eerste twee Open Oproepen staan nu open: Stedenbouw voor extremen en Nieuwe energie voor het landschap. Eind september 2017 volgen opnieuw twee Open Oproepen.
De derde lijn - een kennistraject gericht op het ruimtelijke adaptatievermogen van erfgoedstructuren in naoorlogse wijken en krimpgebieden - wordt eind 2017 opgestart. Voor de uitvoering van het programma stelt het ministerie van OCW in totaal € 1,2 mln beschikbaar. De indieningstermijn voor deze twee Open Oproepen sluit op woensdag 3 mei.
In september 2017 schrijft het Stimuleringsfonds opnieuw twee Open Oproepen uit. Daarnaast loopt een kennistraject met expertmeetings en bijeenkomsten gericht op onderzoek, duiding en reflectie. Meer informatie over het ontwerpprogramma en de Open Oproepen vind u op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: www.stimuleringsfonds.nl

Het ontwerpprogramma is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op verzoek van de ministeries van OCW en IenM en maakt deel uit van de Visie Erfgoed en Ruimte, waarin het Rijk erfgoedopgaven verbindt met andere ruimtelijke opgaven. Resultaten van het ontwerpprogramma zijn relevant voor de Nationale Omgevingsvisie waar het Rijk momenteel aan werkt.