Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap

Archief onderzoek | november 1995 - augustus 1997

Onderzoek naar lacunes tussen vastleggen van beleid en toetsen van plannen.

Vanuit zijn functie als kenniscentrum voor opdrachtgeverschap speelt Architectuur Lokaal direct in op de 'dagelijkse' vraagstukken van de gemeenten bij architectuurbeleid. Soms doen zich daarbij problemen voor die boven de lokale gemeentelijke problematiek uitstijgen. Om daarvoor oplossingen te bieden, en deze voor te leggen aan de bij het architectuurbeleid betrokken partijen, is deze problematiek in kaart gebracht en werden voorstellen ontwikkeld voor verbetering van de situatie.

In de periode november 1995 - maart 1997 verrichte Dirk Sijmons, H+N+S Landschapsarchitecten, in opdracht van Architectuur Lokaal onderzoek naar instrumenten die kunnen worden ontwikkeld om het gemeentelijk opdrachtgeverschap te professionaliseren. Het onderzoek werd mede gebaseerd op gesprekken met een aantal gemeenten met een verschillende problematiek en werkwijze en op een evaluatie van het reeds bestaande (wettelijke) instrumentarium. Er werden drie mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd in de vorm van hanteerbare en praktische modellen. Ter vergroting van het realiteitsgehalte zijn deze modellen tijdens de manifestatie ORG 14.IX.96 getoetst aan de dagelijkse praktijk van vijftien gemeenten van uiteenlopende omvang, met verschillend karakter en met specifieke problematiek. Daarna zijn de modellen op onderdelen bijgesteld voordat het onderzoek werd gepubliceerd.

Het onderzoek Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap werd begeleid door een commissie bestaande uit prof ir. Dijkstra (vm. rijksbouwmeester), mr. Sybold Hartkamp (burgemeester van Sneek), Hans van Brummen (burgemeester van Terheijden, later van Dongen), ir. Maarten Schmitt (stedenbouwkundige gemeente Groningen), dr.ir. Lodewijk Baljon (landschapsarchitect), ir. Hans van Heeswijk (architect) en Ton Idsinga (bestuur Architectuur Lokaal). Cilly Jansen en José van Campen vervulden de begeleiding van het onderzoek namens Architectuur Lokaal.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.