Een middag voor het landschap

Archief bijeenkomst | 5 juni 2008 | Philharmonie

 

Bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het Noord-Hollandse landschap kregen gelegenheid om de verbinding tussen praktijk en beleid hechter te maken.

Noord-Holland staat onder druk
Noord-Holland heeft een heel eigen karakter, met – ook internationaal – erkende landschappelijke waarden. Veranderingen tekenen zich af. De krachten die overal op het Nederlandse landschap inwerken, zijn ook hier aan de orde van de dag. Ontwikkelingen in landbouw, recreatie en natuur moeten worden gecombineerd met ruimte voor verstedelijking en water. Er is zorg over de teloorgang van het cultuurlandschap en een roep om meer regie.

Visievorming en regie
De rijksoverheid legt de regie over ‘Mooi Nederland’ voor een belangrijk deel bij de provincies. Binnen Noord-Holland zal de provincie zich baseren op de structuurvisie die nu in voorbereiding is. Landschap Noord-Holland wil de visievorming op de Noord-Hollandse groene ruimte een impuls geven. Met inbreng van publieke en private partijen.

Kenmerkende ontwikkelingen
Op één middag werd een selectie van kenmerkende ontwikkelingen gepresenteerd en ter discussie gesteld. Het accent lag op twee deelgebieden van de provincie: het Nationale Landschap Laag Holland en de kop van Noord-Holland. In Laag Holland staat de toekomst van het veenweidegebied met zijn kleinschalige agrarische bedrijvigheid op het spel. De nabijheid van de grote stad is zowel een bedreiging als een kans. In de kop van Noord-Holland is het de opgave om sterke agrarische bedrijven in harmonie te brengen met natuurontwikkeling en cultuurhistorie terwijl er ook plannen zijn voor toeristische ontwikkeling.

Waarom en voor wie?
Deze ‘middag voor het landschap’ was bedoeld als opmaat naar een mooier Noord-Holland. Het was een gelegenheid om de verbinding tussen praktijk en beleid hechter te maken. Initiatiefnemer Landschap Noord-Holland bracht op deze middag een groot aantal betrokkenen bij elkaar: bestuurders en beleidsmakers van provincie, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, LTO en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het beheer en het ‘gebruik’ van het Noord-Hollandse landschap.

Artikel
Behoud van landschap vereist keuzes, Architectuur Lokaal #63