Gemeente Assen

2006 - 2013, Wybe Nauta, stadsarchitect
Wybe Nauta werd, namens het College van B&W van de gemeente Assen, door de directeur Stadsontwikkeling van Assen aangesteld als stadsarchitect (vast,1 fte). Zijn functie werd vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en communiceren mede vormgeven aan de ontwikkeling van de stedenbouwkundige omgeving en het ruimtelijk beleid van Assen”.
De opdracht van Wybe Nauta was bij te dragen aan continuïteit en samenhang tussen heden en toekomst in de regio. Het accent van de functie lag op de ruimtelijke kwaliteit in brede zin en op stedenbouw in het bijzonder. Van daaruit was er een raakvlak met architectuur annex welstandsbeleid. Nauta begon als ambassadeur Ruimtelijke Kwaliteit en Integraal Werken (op voorlichtings- en informatiebijeenkomsten) en werkte vervolgens meer als diplomaat achter de schermen. "Een stadsarchitect moet zich niet alleen op afzonderlijke projecten richten maar op de architectuur van de stad als totaal. Dan is persoonlijk afficheren niet aan de orde. Het gaat om een integrale benadering, om samenhang en symbolische lijnen".
Voortzetting van de functie was voorgenomen op basis van evaluatie. Hierover is geen verdere informatie bekend.