Gemeente Arnhem

2007 - 2019, Luuk Tepe, stadsbouwmeester Openbare Ruimte
Luuk Tepe is gedurende 12 jaar in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte. Hij werd aangesteld door het College van B&W. Zijn functie was als volgt omschreven in de aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de strategische richting met betrekking tot de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de stad op basis van een integraal visie en benadering, neemt initiatieven, stimuleert, enthousiasmeert en coördineert de stadsbrede benadering van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, bewaakt en monitort het vastgestelde beleid met betrekking tot de integrale beeldkwaliteit, intervenieert en/of stuurt zo nodig bij. De stadsbouwmeester werkt veelal gemeentebreed en dienstoverstijgend."