Winnaar Gouden Piramide 2005 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Slideshow

De gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland, de provincie Groningen, Ballast-Nedam Bouw, BAM Vastgoed en Geveke Bouw winnen de Gouden Piramide 2005 met het project de Blauwe Stad in Groningen.

Op 26 november 2005 reikte secretaris-generaal van VROM, mevrouw Marjanne Sint namens de minister en de overige betrokken ministeries de Gouden Piramide 2005 uit.

Uit het juryrapport
‘Een radicale poging om met een gedurfd regionaal plan de neerwaartse spiraal – sociaal en economisch -in Oost-Groningen te doorbreken. De omstandigheden in dit deel van Groningen zijn dramatisch. Door leegstand verpauperde steden en dorpen, massale werkloosheid en gebrek aan maatschappelijk perspectief tekenden de misère in het Oldambt. Wilde hier écht verbetering in komen, dan paste in dit geval een ingrijpend, omvangrijk en veelomvattend plan’.

De slotconclusie van de jury luidt: ‘Hier is sprake van wilskrachtig, moedig en vooruitziend (bestuurlijk) opdrachtgeverschap, dat de voorwaarden heeft geschapen voor een gepast – in Nederland onvergelijkbaar – regionaal ontwerp om het woon- en leefmilieu in Oost-Groningen van een krachtige kwalitatieve impuls te voorzien. Een toonbeeld van toekomstgericht, maatschappelijk ontwerpen’.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM/WWI, LNV, OCW, en VenW.

Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Meer informatie

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
MacroniveauDe prijsronde 2009 was bestemd voor opdrachtgevers van projecten op macro niveau. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn streek-, regio- en landschapsplannen, structuurvisies en stadsuitbreidingen van grote schaal, aanzienlijke infrastructurele plannen zoals tunnels en grote bruggen met aan- en afvoerwegen, spoorwegen en andere vervoersnetwerken, waterwegen, provinciale plannen en andere grootschalige ruimtelijke inrichtingsprojecten.Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide op goudenpiramide.nl  en rijksbouwmeester.nl