Winnaar Gouden Piramide 2004 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Slideshow

Stadsdeel Westerpark Amsterdam wint de Gouden Piramide 2005 met het project Cultuurpark Westergasfabriek Amsterdam.

De Gouden Piramide 2004 werd door de Minister van VROM, mevrouw Sybilla M. Dekker uitgereikt.

Uit het juryrapport
‘Het inspirerend opdrachtgeverschap wordt in de officiële regeling van de Gouden Piramide gekenschetst door drie trefwoorden: creatief, deskundig en bezielend. Bij Cultuurpark Westergasfabriek zijn alle drie de begrippen volledig van toepassing. De organisatie onder leiding van Evert Verhagen moest een enorme verbeeldingskracht en inventiviteit aan de dag leggen om – ondanks alle barrières – het ideële project van de grond te krijgen. De strategie werd steeds bijgesteld aan de hand van gegroeide inzichten en om een antwoord te hebben op alle financiële, technische en exploitatieve obstakels. Coalitievorming met andere partijen was daarbij onontbeerlijk. Maar uiteindelijk werd de strategie vanuit de inhoud gevoerd in het besef dat er altijd een aspect van tijdelijkheid in het culturele leven aanwezig is. Daarmee is met grote inzet en inzicht omgesprongen.

De georganiseerde prijsvraag heeft geleid tot een prachtig landschappelijk plan, dat ruimte laat voor de zo bepalende, informele sfeer in het park. De industriegebouwen zijn inmiddels met veel gevoel voor architectuur én gebruik gerestaureerd en gerenoveerd. Het cultuurpark is werkelijk een juweel geworden. Een gift aan de stad als geheel, en een voorbeeld voor heel Nederland wat écht inspirerend opdrachtgeverschap vermag.’’

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM/WWI, LNV, OCW, en VenW.

Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Meer informatie

De Gouden Piramideis de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.Mesoniveau
Thema van De Gouden Piramide 2004 is het mesoniveau. Voorbeelden van projecten op het mesoniveau zijn: een buurt of wijk van stad of dorp, een bedrijventerrein, stadsparken, ‘nieuwe natuur’, tunnels in het rijkswegenstelsel, regionale distributiecentra, leisure-voorzieningen of stationscomplexen.Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide op goudenpiramide.nl  en rijksbouwmeester.nl