Vinix, Vinex, Vinext – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2019

Slideshow
Feestelijk symposium ter afsluiting van de Vinex-opgave in de gemeente Haarlemmermeer. Eerst was er Vinix (geen Vinex), toen Vinex en binnenkort volgt de Vinext (toekomstige gebiedsontwikkeling).

De Haarlemmermeer kijkt terug op een vruchtbare bouwperiode van 15 jaar. In die periode zijn ruim 14.000 woningen gebouwd in met name de Vinex-wijken Floriande, Stellinghof en Getsewoud. Tijdens het symposium werd in twee paneldiscussies onder leiding van Frénk van der Linden en wethouders Michel Bezuijen en Arthur van Dijk teruggeblikt op 15 jaar VINEX-opgave in de Haarlemmermeer, maar er werd ook vooruitgekeken. Met name met betrekking tot voorzieningen en openbare ruimte. Welke lessen zijn te trekken uit de afgelopen 15 jaar? En hoe kunnen die in de nieuwe bouwopgave worden toegepast?

Tevreden, maar kritische terugblik
Met de afronding van de Vinex-opgave in de Haarlemmermeer is een grote variatie in woonlandschappen ontstaan. Uit woonsatisfactieonderzoeken van de gemeente blijkt dat bewoners er best tevreden zijn. Ook de gemeente zelf kijkt tevreden terug op de gerealiseerde resultaten. Toch zijn ook in de Haarlemmermeer kritische vragen te stellen. Zijn er wel genoeg voorzieningen in de wijken? Is de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte voldoende? Hoe is de onderlinge relatie tussen de wijken en hoe verhouden die zich tot Hoofddorp-Centrum? Zijn uit alle ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan lessen te trekken die in de toekomst bruikbaar zijn?

Lessen uit het verleden, meenemen naar de toekomst
De gemeente staat op dit moment voor een nieuwe opgave, de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer. Aan de westzijde van de gemeente wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw woonlandschap. In het plangebied worden in verschillende dichtheden en prijsklassen 10.000 huizen gebouwd, maar ook wordt zo’n 1600 hectare recreatiegebied aangelegd. In de integrale gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer werken de drie bestuurslagen (rijk, provincie en gemeente) en het waterschap nauw samen om wonen, werken, infrastructuur, recreatie en waterbeheer optimaal te integreren. De ervaringen die zijn opgedaan met publieke-private samenwerking in de Vinex-opgave komen hier goed van pas. Tegelijkertijd zijn de tijden en de opgave anders. Tevreden terugkijkend op 15 jaar Vinex is het dan ook goed om vast te stellen hoe de kennis en ervaring van de afgelopen tijd zinvol kan worden meegenomen in de volgende grote bouwopgave.

Magazine
Alle genodigden van het symposium ontvingen het magazine Vinix, Vinex, Vinext, een overzicht van 15 jaar Vinex met onderzoeken, interviews, fotoreportages en persoonlijke herinneringen.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor bestuurders (lokaal, provinciaal, rijk), marktpartijen, woningbouwverenigingen, architecten, ambtenaren, adviseurs, schoolbestuurders, kenniscentra en maatschappelijke organisaties.