PANORAMA NLVL in Brussel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Uitwisselingsbijeenkomst over de kwaliteit van architectuurbeleid in Nederland en Vlaanderen, ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel, op initiatief van Architectuur Lokaal.

Architectuur Lokaal heeft, in 2001, vanuit zijn intermediaire functie het initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE. In het programma PANORAMA EUROPE wordt de nationale samenwerking ten behoeve van de internationale uitwisseling versterkt. Voor Architectuur Lokaal en voor het Nederlandse architectuurbeleid zijn de ontwikkelingen in het buitenland minstens even belangrijk als andersom: op het gebied van het architectuurbeleid zoals dat in de ons omringende landen tot stand komt, en in het bijzonder ten aanzien van de culturele aspecten van het bouwproces bij actuele vraagstukken zoals: publiek private samenwerking en de organisatie van het bouwproces, volkshuisvesting en particulier opdrachtgeverschap, wedstrijden en andere vormen van architecten- en ontwikkelaarsselectie, en beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, landschap en infrastructuur. Hiernaast is het creëren van meer draagvlak voor integraal kwaliteitsbeleid van belang.

In PANORAMA NLVL stond het stimuleren van goed opdrachtgeverschap centraal. Hierbij werden zes gemeenschappelijke probleemstellingen geformuleerd op zes verschillende terreinen (de ruimte, het platteland, de zorg, de stad, het erfgoed, en de ontwikkelingsplanologie). Tijdens de bijeenkomst bleek dat voor min of meer gelijke opgaven en problemen in beide landen wezenlijk andere oplossingen werden gezocht, waarbij Vlaanderen veelal het beste greep hield op de processen. ‘Er was altijd de mythe van gelijkheid tussen Nederland en Vlaanderen. En nu komen de verschillen aan het licht. Maar juist de verschillen bieden aanknopingspunten, constateerde Marc Santens (adjunct Vlaams Bouwmeester) na afloop van de bijeenkomst. Mels Crouwel (Rijksbouwmeester Nederland) was het hiermee eens. De overheid moet niet alleen een voorbeeldig opdrachtgever zijn maar moet ook een motor te zijn voor een positieve stedelijke ontwikkeling. Werken aan een kwalitatief beleid voor architecturale en stedenbouwkundige projecten kan dus niet zonder politieke moed en durf. Vlaanderen heeft in de ring de handschoen opgenomen en door de aanstelling van een tweede Vlaams bouwmeester wil men het huidige beleid verder zetten. Beide landen moeten elkaar meer stimuleren maar vooral samen zoeken naar de identiteit van een Europese gebouwde omgeving. Europa kan veel leren van Vlaanderen en Nederland, en van zijn bouwmeesters.

Download hier het verslag.

Zie ook
2001 – PANORAMA EUROPE – Initiatief van Architectuur Lokaal tot een internationaliseringprogramma over opdrachtgeverschap en architectuurbeleid van de Europese lidstaten.

14 oktober 2002 – PANORAMA NLD – Uitwisselingsbijeenkomst over architectuurbeleid en publiek opdrachtgeverschap in Nederland en Duitsland.

30 en 31 maart 2007 – PANORAMA NLSC – Uitwisselingsbijeenkomst Nederland en Schotland over landschap. Hoe kan cultuurhistorisch landschap worden ingepast in nieuwe ontwikkelingen?