Naar een nieuwe Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Slotbijeenkomst Slideshow Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst
Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Werktafel 1 – Krachtige voorbeelden Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst
Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Werktafel 4 – Internationalisering
Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Werktafel 2 – Professionalisering Slotbijeenkomst
Slotbijeenkomst Werktafel 3 – Opdrachtgeverschap Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst
Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Slotbijeenkomst Werktafel 1 – Krachtige voorbeelden Slotbijeenkomst

De ministeries van IenM en OCW werken aan een nieuwe Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, voor de jaren 2017-2020. Ter voorbereiding hierop vonden gesprekken met deskundigen en andere geïnteresseerden plaats in Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort, Delft en Rotterdam. Op de agenda stonden vier thema’s die aan de hand van een aantal essays onder de loep werden genomen: de kracht van voorbeelden, de ontwikkeling van het ontwerpvak, opdrachtgeverschap en internationalisering. Bij de slotbijeenkomst werd verder gewerkt aan de strategie voor de komende vier jaar.

Werktafels
Wat zijn de vraagstukken die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap of internationalisering? Waar liggen de uitdagingen als het gaat om de ontwikkeling van het ontwerpvak en de functie van krachtige voorbeelden? En hoe kan het Rijk op deze terreinen ondersteuning bieden? Deze en andere vragen kwamen aan de orde bij de vier ‘werktafels’ met vertegenwoordigers van de ministeries, organisaties die als lead partner zijn betrokken bij de uitvoering van de Actieagenda en een brede groep belangstellenden. Samen verkenden de aanwezigen de doelen en de beoogde effecten voor de komende jaren onder begeleiding van moderator JaapJan Berg. Dit nieuwsbericht biedt een impressie van de bijeenkomsten, opgetekend door Catja Edens voor de ministeries.

Discussie
Bij de bijeenkomsten werd duidelijk dat de grote veranderingen die zich aftekenen in het speelveld van architectuur en ruimtelijk ontwerp, ook in de toekomst effect hebben. Het besef groeit dat vraagstukken, sectoren en thema’s nauw met elkaar verbonden zijn en in onderlinge samenhang benaderd kunnen worden. Zo kan op een vraag naar nieuwe woningen een beter en completer antwoord worden geformuleerd als ook landschap, mobiliteit, energie, water, zorg of onderwijs bij worden betrokken. Deze integrale benadering vraagt om nieuwe vormen van samenwerking: cross-sectoraal, innovatief en waar wenselijk op basis van co-creatie.

Werktafel 1, De kracht van voorbeelden
Deze werktafel bood een impressie van nieuwe manieren van werken. Gesproken werd over ervaringen met nieuwe initiatieven en mogelijkheden om deze ervaringen uit te wisselen.

Werktafel 2, Ontwikkeling van het ontwerpvak
Aan deze werktafel kwamen de nieuwe rollen en profielen aan bod die door ontwerpers worden verkend. Welke bijdragen kunnen ontwerpers leveren en wat vraagt dat van hen?

Werktafel 3, Opdrachtgeverschap
Het veld van opdrachtgevers ondergaat interessante veranderingen. Er is meer ruimte ontstaan voor kleinere opdrachtgevers en nieuwe initiatieven, vaak in de vorm van allianties van burgers, instellingen en ondernemers.

Werktafel 4, Internationalisering
Het gesprek over internationalisering varieerde van internationale marktverruiming voor ontwerpbureaus tot internationale samenwerkingsverbanden en Nederland als platform voor internationale ontwikkelingen.

Slotbijeenkomst Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp
Nut en noodzaak van een nieuwe, meer integrale benadering en een andere manier van werken aan de ruimtelijke opgaven worden in grote lijnen steeds breder onderkend. Maar wat nu nog innovatie en experiment is, moet algemene praktijk gaan worden. Daar ligt de grote opgave.

Fotografie slotbijeenkomst: Vincent Basler

Sinds het begin van de jaren negentig nemen de ministeries van IenM en OCW gezamenlijk het voortouw bij het rijksbeleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De huidige Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, Werken aan Ontwerpkracht (2013-2016) richt zich op het versterken van de positie van ontwerp en ontwerpers. Architectuur Lokaal verleende medewerking aan de organisatie van de bijeenkomsten voor de nieuwe Actieagenda op verzoek van het ministerie van OCW.