MicRO: hoe te plannen voor kleinschalige bedrijvigheid? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Afbeelding: Vera Cerutti Slideshow Afbeelding: Vera Cerutti Foto: Vera Cerutti Foto: Vera Cerutti Foto: Vera Cerutti Foto: Vera Cerutti

Kleine bedrijven hebben zo hun eigen vestigingswetmatigheden en dat is niet altijd op ogenschijnlijk voor de hand liggende locaties. Wist u bijvoorbeeld dat de hoogste concentraties kleine bedrijven soms te vinden zijn in Vinexwijken en herstructureringsgebieden? Sinds de eeuwwisseling is kleinschalige bedrijvigheid enorm in opkomst. MicRO is een onderzoek naar de ruimtelijke consequenties van deze ontwikkeling. Waar vestigen al die start-ups zich en waarom? En sluit de bijbehorende ruimtevraag aan op de beschikbare werkmilieus? Bureau Nieuwe Gracht onderzocht deze vragen in samenwerking met BuroCerutti en de Universiteit Utrecht en ontdekte dat er generieke lessen te trekken zijn uit het vestigingsgedrag van start-ups, vooral in middelgrote gemeenten met gevarieerde woonmilieus. Op maandag 7 september worden de resultaten in Tilburg gepresenteerd.

Nieuwe, kleinschalige dynamiek Sinds de economische crisis van 2008 is de reguliere stedelijke groeimachinerie in Nederland ontregeld. Het jaarlijkse aantal nieuw gebouwde woningen nam af met 30% en de uitgifte van bedrijventerreinen werd meer dan gehalveerd. Maar liefst 17% van de voorraad aan kantoren staat leeg, net als 9% van de bestaande winkelpanden.

Die getallen houden ons allemaal zodanig bezig, dat we bijna over het hoofd zouden zien dat al ruim tien jaar sprake is van de opkomst van een compleet nieuwe – veel kleinschaliger – stedelijke dynamiek. Begonnen rond de eeuwwisseling is deze sindsdien steeds sneller toegenomen, wat vooral tot uitdrukking komt in het aantal start-ups. Hun aantal overtrof zelfs in de zwaarste crisisjaren ruimschoots het aantal bedrijven dat failliet ging.

Voorbode van een nieuwe tijd MicRO ziet het ontstaan van al die kleinschalige bedrijven als de voorbode van een nieuwe tijd. Een tijd waarin productie en arbeid op een andere leest zijn geschoeid dan we altijd gewend waren en die grote gevolgen kan hebben voor de ruimtelijke organisatie van stad en regio. MicRO brengt deze kleinschalige dynamiek van steden en regio’s in beeld en toont nieuwe ruimtelijk-economische kansen voor de stad.

Met concepten die toekomstbestendig zijn en meer dan voorheen zijn gebaseerd op de eigen identiteit van steden en regio’s, kunnen gemeente(bestuurders) beter ruimte bieden aan nieuwe kleinschalige bedrijvigheid en wellicht ook leegstand effectiever aanpakken.

Utrecht, Tilburg en Maastricht
In het kader van micRO is de ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid voor de afgelopen tien jaar in beeld gebracht voor de gemeenten Tilburg en Maastricht. Daarnaast is een uitgebreide test uitgevoerd voor Utrecht. De uitkomsten van al deze onderzoeken vormen de basis voor het symposium.

Deze uitnodiging voor het micRO-symposium is op persoonlijke titel verstuurd naar bestuurders, afdelingshoofden RO/EZ en stadsbouwmeesters uit het G32-stedennetwerk.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar behoort u wel tot de doelgroep. Stuurt u dan een mail naar [email protected].

Het micRO-onderzoek is uitgevoerd door bureau Nieuwe Gracht: Jan Hein Boersma, Wim Keijsers & Jan Willem Tap, BuroCerutti: Vera Cerutti en het expertisecentrum voor stedelijke dynamiek en

duurzaamheid (ESD2) van de Universiteit Utrecht: Oedzge Atzema & Han Olden.

Dit symposium wordt georganiseerd i.s.m Architectuur Lokaal, kenniscentrum voor
bouwcultuur. MicRO wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en Waaaro?Daaaro!, een kennisplatform van Architectuur Lokaal in het kader van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO)
waaarodaaaro.nl