Genomineerden Gouden Piramide 2015 bekend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Industriepark Kleefse Waard Arnhem gebouw HB Foto: Suzanne Valkenburg Slideshow Industriepark Kleefse Waard Arnhem gebouw HB Foto: Suzanne Valkenburg Kustwerk Katwijk, ruimtelijke inrichting Foto: Cor Schaap Heerlijckheid Diepenheim Ottenplein Zwarte Silo Havenkwartier Deventer Foto: Timo Bralts Balloërveld na realisatie. Foto: Harry Cock

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft een jury uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. Het thema van deze ronde is gebiedsontwikkeling. De genomineerde opdrachtgevers zijn:

Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard
De opdrachtgever heeft een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld. Het project beperkt zich dan ook niet tot ruimtelijke ingrepen; het omvat tevens diverse collectieve voorzieningen en activiteiten. Elke euro die het industriepark opbrengt wordt daarin opnieuw geïnvesteerd. Het terrein is opnieuw ingericht, met ruimte voor een eigen waterzuivering, en bij de renovatie van de gebouwen was er veel aandacht voor hun cultuurhistorische waarde.

Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk
Vanwege de noodzakelijke kustversterking, en om een einde te maken aan de ongewenste situatie van een waterkering die dwars door het dorp liep, hebben het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk een nieuwe waterkering langs de boulevard aangelegd. Het is een dijk die is verborgen in een duin, waarin een parkeergarage is opgenomen. Een technisch hoogstandje waarmee de opdrachtgever buiten de gebaande paden is getreden.

Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer
Een aanvankelijk plan om het Havenkwartier op basis van een traditioneel masterplan te herontwikkelen, werd in 2006 door de gemeente ingetrokken. In plaats daarvan werd het gebied in handen gegeven van pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van het gebied, inclusief het erfgoed, optimaal worden benut voor de vestiging van bedrijven en woningen. Er is zowel ruimte voor nieuwbouw (waaronder zelfbouw), als voor hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen.

Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim Al jaren nemen in Diepenheim kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Met de Heerlijckheid Diepenheim hebben de vrijwilligers van de Kunstvereniging deze identiteit nog sterker in het Twentse stadje verankerd. In samenwerking met de gemeente is er een nieuw cultuurcentrum gekomen. Historisch waardevolle gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen en de tuinen van Herman de Vries zijn opengesteld. Daarnaast verzorgt de Kunstvereniging een programma dat ook een aantal jaarlijkse evenementen omvat. Het waterschap Vechtstromen legde een gebied voor waterberging aan. Staatsbosbeheer regio Noord met het Drentsche Aa gebied

Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen van de prijsronde gepresenteerd. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 21 november 2015. Voor nadere informatie: André Mol, Atelier Rijksbouwmeester, 06 11341765, [email protected]