Geluk in de Friese omgevingsvisie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Bij Atelier Omgevingsvisie Fryslân valt op dat er sprake is van tegengestelde ontwikkelingen in de provincie. Bijvoorbeeld: de grote mate van export en import versus de opkomst van circulaire economieën en relatief lange afstanden die moeten worden afgelegd naar voorzieningen versus het prettige, ruime wonen. Hoe kan de omgevingsvisie worden gebruikt om de provincie te verduurzamen, en welke ruimte krijgen nieuwe initiatieven in de omgevingsvisie? Het zijn twee van de vele belangrijke vragen die aan de orde kwamen in de ontwerpateliers van Atelier ZZ in de ‘pop-up kantoren’ die de provincie Fryslân heeft opgezet op weg naar de provinciale Omgevingsvisie. Bij de ateliers zijn steeds experts op het gebied van energie, natuur, toerisme, duurzaam ondernemen, landbouw, mobiliteit, water, bebouwde omgeving en cultuur aanwezig en uiteraard bewoners, als lokale deskundigen bij uitstek. Dat levert veel kennis, verhalen en andere informatie op, en bovenal enthousiasme.

De eerste ateliers in Wolvega en Drachten
De provincie Fryslân wil samen met Atelier ZZ kennis opdoen om een omgevingsvisie op te stellen, die richting en kaders geeft voor de toekomst. Gestreefd wordt naar een flexibel omgevingsbeleid dat zich richt op het bieden van ruimte aan ontwikkelingen, en niet op het verbieden ervan. Het gaat om het versterken van de inrichting en (gebruiks)kwaliteit van de bebouwde omgeving en het landelijk gebied. De bedoeling is dat de visie zo integraal mogelijk zal zijn en samenhang aanbrengt tussen thema’s en opgaven. Vier integrerende principes dienen als leidraad voor de even zovele vier ateliers: een verduurzaamd, verrijkt, verbonden en versterkt Fryslân. De eerste twee principes stonden centraal in de ateliers Wolvega (25 mei) en in Drachten (1 juni).

Illustraties van de ateliers in Wolvega en Drachten, gemaakt door Visuele Notulen | Charlotte Porskamp

Het thema geluk
Nu de eerste twee ateliers hebben plaatsgevonden valt te constateren dat het enthousiasme om kennis en kunde te delen groot is. Dat werkt twee kanten op: Friese burgers en ondernemers kunnen hun goede en inspirerende ideeën en verhalen kwijt en de provincie krijgt een beter beeld van wat er in de Friese samenleving speelt. De belangen lijken of zijn soms tegengesteld. Zo is enerzijds sprake van veel export en import; anderzijds komen circulaire economieën op. Er moeten relatief lange afstanden worden afgelegd naar voorzieningen versus het prettige, ruime wonen. En de aan- en afvoer van water lijkt goed te gaan, maar valt flink te verbeteren door integratie van opgaven voor wonen, recreatie en energie. Zelfs het thema geluk kwam aan bod: de relatie met welvaart kan gespannen zijn. Economische vooruitgang en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving gaan niet per definitie hand in hand. Ook interessant is de spanning tussen de economische belangen op enerzijds lokaal en anderzijds mondiaal niveau, denk alleen al aan de melkprijzen. Daartussen moet de provincie zich bewegen. Charlotte Porskamp maakt van elk atelier illustratie waarin alle besproken onderwerpen in één oogopslag te zien zijn.

De volgende ateliers
De beide volgende ontwerpateliers vinden plaats in Dokkum (8 juni) en Franeker (15 juni), met als thema’s Een verbonden Fryslân en Een versterkt Fryslân. Wilt u daarbij aanwezig zijn, of wilt u meer weten, mail dan naar Stef Bogaerds. De resultaten van de ateliers worden samengevoegd en bij een openbare bijeenkomst in september gepresenteerd aan de inwoners inwoners van Fryslân.

Atelier Omgevingsvisie Fryslân is een project van Atelier ZZ/Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016.