Enquete beleid en uitvoering van lokaal opdrachtgeverschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | november 29, 2021

Uitslag landelijke enquête naar de ervaringen van wethouders Ruimtelijke Ordening in de afgelopen bestuursperiode.

Gemeentebestuurders zijn de afgelopen vier jaar minder direct betrokken bij de uitvoering van ruimtelijke projecten in Nederland. De aandacht is verlegd naar coalitievorming en draagvlak. Terugkijkend hadden de bestuurders in deze raadsperiode graag nog meer inbreng geleverd op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, welstand, cultuurbeleid en infrastructuur.

Conclusies
Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de structuurvisie. Woningbouw werd in 2006 nauwelijks genoemd als belangrijkste opgave voor de toekomst, maar staat met 68% nu veruit aan de top. Wanneer de gemeente zelf als opdrachtgever optreedt, zeggen de wethouders vooral te streven naar kwaliteit. In de praktijk blijkt dit vooral de financieel-economische aspecten van de opgave te betreffen en niet de ontwerpkwaliteit. Het enthousiasme over projectontwikkeling daalde van 38% in 2006 naar 25% in 2010. Het oordeel van de wethouders over welstand is opvallend positiever dan in 2006. Het vernieuwde welstandsbeleid vergroot de transparantie voor alle betrokkenen en leidt tot betere bouwaanvragen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat Architectuur Lokaal heeft verricht onder de wethouders aan het einde van de onlangs afgesloten raadsperiode. Dit initiatief wordt ondersteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Atelier Rijksbouwmeester. Centraal thema is het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van gemeenten. Deze enquête is een vervolg op soortgelijke enquêtes van Architectuur Lokaal en TNS NIPO die in 2002 en 2006 afgenomen werden.

Kijk hier voor het volledige rapport