Digitale handleiding voor ontwikkelingscompetities op komst – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

De Regiegroep EU Aanbesteden 10 oktober 2013. Foto André Mol

Om ontwikkelingscompetities beter te laten verlopen komt er een digitale leidraad. Deze handleiding wordt onder coördinatie van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal tot stand gebracht en in het voorjaar van 2014 gepubliceerd. Met het ‘Kompas bij Ontwikkelingscompetities’ worden de acties voor Beter Aanbesteden in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) verbreed van architectendiensten naar geïntegreerde opdrachten.

Niet de Europese regelgeving is het probleem, maar de cultuur en het vakmanschap van opdrachtgevers en opdrachtnemers, zo constateerde recent de Regiegroep Europees Aanbesteden Architectendiensten. In dit platform is de branche breed vertegenwoordigd door BNA, Bouwend Nederland, Bouwregie Netwerk, NEPROM, NEVI, NLingenieurs en VNconstructeurs. Vanuit opdrachtgeverszijde nemen het College van Rijksadviseurs, Expertisecentrum Aanbesteden Rijksgebouwendienst, Ministerie van IenM, Ministerie van EZ, PIANOo, Europa Decentraal (mede namens VNG) en Het Opdrachtgeversforum in de bouw deel aan het overleg. Rijksbouwmeester Frits van Dongen is voorzitter van dit platform dat in 2008 door zijn voorganger werd ingesteld om het aanbesteden van architectendiensten en geïntegreerde bouwopdrachten te professionaliseren. Hoofdproblemen zijn de disproportionaliteit van eisen en voorwaarden, alsmede de kosten die gemoeid zijn met de aanbesteding. Opdrachtgevers en opdrachtnemers benutten de ruimte in de wettelijke regels onvoldoende. Met name incidentele opdrachtgevers zijn onvoldoende bekend met de aanbestedingsprocedures.

De Regiegroep heeft afgesproken om samen te werken bij de totstandkoming van de digitale handleiding.

Vanuit het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), die in 2013-2016 wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Ministerie van IenM, ontwikkelt Architectuur Lokaal nieuwe digitale handleidingen voor beter aanbesteden en worden best practices gepubliceerd. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden biedt ondersteuning aan alle belanghebbenden bij het aanbesteden van architectuuropdrachten.