De Nieuwe Hollandse Waterlinie #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Vestingstad Naarden

Discussiemiddag Linieperspectief Gooi- en Vechtstreek voor gemeenten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Muiden, Naarden en Weesp.

Het Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om een aantal discussies te organiseren voor gemeenten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo kunnen de plannen voor de linie per ´projectenveloppe´ worden geconcretiseerd.

Steeds is het doel om met gemeentebestuurders, hun beleidsambtenaren en andere direct betrokkenen in gesprek te komen over hun ruimtelijk beleid en hen te inspireren tot concrete acties in het verlengde van Panorama Krayenhoff. De programma´s zullen de gelegenheid moeten bieden om kennis en ervaring uit te wisselen en eventuele misverstanden over het Linieperspectief weg te nemen.

Na een dag in het Lekacces, waarin met de gemeenten Culemborg, Houten, Nieuwegein en Vianen werd verkend wat de mogelijkheden zijn van de Lek als verbindende factor voor de plannen van de betrokken gemeenten, richtte de aandacht zich nu op het meest noordelijke deel van de Waterlinie. Daarin ging het om de gemeenten Muiden (inclusief het eiland Pampus), Naarden en Weesp. In dit geval was ook de betrokkenheid van de provincie Noord-Holland en het gewest Gooi- en Vechtstreek gewenst.

Achtergrond
In 2002 heeft het Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie het Panorama Krayenhoff gepresenteerd, het Voorontwerp Ruimtelijk Perspectief Nieuwe Hollandse Waterlinie. In februari 2003 verscheen Panorama Krayenhoff II, het Ontwerp Linieperspectief met aangepaste teksten en kaarten. In de komende periode zal duidelijker moeten worden hoe dit perspectief kan doorwerken in acties van de diverse betrokkenen.

De lokale overheid vormt binnen deze groep betrokkenen een essentiële schakel. De vraag aan Architectuur Lokaal heeft vooral betrekking op het stimuleren van de discussie over hoe het linieperspectief kan worden vertaald in gemeentelijk beleid. Gezien de omvang van de linie is ervoor gekozen om dit per deelgebied aan te pakken.
Momenteel voert Architectuur Lokaal voor het ministerie van LNV een stimuleringspro-gramma uit, dat is gericht op het gemeentelijk beleid als concretisering van de ´offensieve landschapsstrategie´ van de rijksoverheid. Dit programma sluit nauw aan bij de door het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie gewenste discussie in afzonder-lijke projectenveloppen.