Architectuur Lokaal naar de Verenigde Staten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Architectuur Lokaal ondernam een studiereis naar Chicago en Washington. De reis had als doel inzicht te krijgen in hoe ruimtelijke kwaliteit (stedelijke ruimte en architectuur), gebruik van ruimte, eigendomsrechten, duurzaamheid en burgerparticipatie tot stand komt in de steden Washington en Chicago.

Daar sprak Architectuur Lokaal met verschillende afgevaardigden van diverse instellingen zoals de wetenschappelijke denktank Brookings Institute, het American Instituut of Architects (AIA), de Chigaco Architecture Foundation (CAF), The Habitat Company en het Mayor’s Institute on City Design (MICD) over ruimtelijke ordening, het politieke systeem, opdrachtgeverschap en projectfinanciering. Daarnaast waren er interviews met projectontwikkelaars, architecten, gemeenteambtenaren en journalisten.

Vragen die aan de orde kwamen waren
Wat is de rol van wethouders en burgermeesters in stedenbouw en architectuurbeleid? Wie beslist over het betrekken van niet-commerciële kwaliteiten (duurzaamheid, sociale woningbouw, openbare ruimte) bij commerciële projecten en hoe worden ze gefinancierd? Wat is de rol van de afdeling stedenbouw? (Hoe) zijn zij verbonden met de burgermeester en /of wethouder? Hoe en wanneer komt burgerparticipatie en inspraak tot stand? Hoe stimuleren de steden Washington en Chicago stedelijke ontwikkelingen? Wie innoveert? In welke richting?

Hoe worden bouwopdrachten aanbesteed?

Wilt u meer weten over deze reis? Neem dan contact op met [email protected]