Architectenkeuze als instrument voor gemeentelijk opdrachtgeverschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Vakdebat van Architectuur Lokaal over het belang van goede procedures voor de selectie van ontwerpers. Deelnemers waren onder andere afkomstig van de BNA, de Federatie Welstand, het NAi, NIROV, SFA en de Ministeries van VROM en WVC.

Het platform Architectuur Lokaal kwam bijeen in Kasteel Groeneveld in Baarn om zich met de participerende organisaties te beraden op het thema architectenkeuze als mogelijk instrument voor (gemeentelijke) opdrachtgevers bij de ontwikkeling van architectuurbeleid. Hierbij werden ook vertegenwoordigers uitgenodigd van instellingen, betrokken bij het onderwerp, en externe gespreksleiders. De discussie werd gevoerd aan de hand van vier thema’s en afgesloten met een plenaire discussie. Bij de discussie werd tevens een voorstel van VROM voor het instellen van zogenoemde lokale rijksbouwmeesters ter tafel gelegd.