Alle omgevingsvisies online op vernieuwde site MijnOmgevingsvisie.nl – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Goede omgevingskwaliteit is één van de drie maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. Op dit moment werken alle gemeenten in Nederland aan hun omgevingsvisie, waarmee zij invulling geven aan het begrip ‘omgevingskwaliteit’. Ruim 50 gemeenten hebben hun omgevingsvisie vastgesteld. Vanaf vandaag is de vernieuwde website MijnOmgevingsvisie.nl van Architectuur Lokaal online. Daarop kunt u alvast 31 omgevingsvisies vinden, zoals die van de gemeenten Leiden, Bergen (L), Zwolle, Katwijk en Deventer. Bij elk van deze visies wordt een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. De focus ligt op de inhoud van de omgevingsvisies en niet op juridische aspecten. Met de vernieuwde website MijnOmgevingsvisie.nl volgt Architectuur Lokaal de ontwikkeling van omgevingsvisies in de Nederlandse gemeenten op de voet. De website wordt voortdurend aangevuld.

Omgevingsvisiekaart
Op de Omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien welke gemeenten een eigen visie hebben vastgesteld, welke gemeenten met elkaar een gezamenlijke visie hebben vastgesteld en welke gemeenten meerdere visies hebben vastgesteld binnen hun grondgebied.

Omgevingswet in werking in 2022
De Omgevingswet verplicht lokale overheden om een omgevingsvisie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Totdat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro.

Methodiek
Op de vernieuwde website MijnOmgevingsvisie.nl zijn ook alle resultaten te vinden van de projecten van Architectuur Lokaal, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, om te komen tot een bruikbare methodiek voor het opstellen van omgevingsvisies. Ook hierbij lag de nadruk op proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.

Meer informatie
Voor vragen, reactie en meer informatie: stuur een email aan Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal werkt aan handreikingen bij het opstellen van omgevingsvisies in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020