Wat valt er te kiezen in de Provincie? Ruimtelijke standpunten Statenverkiezingen 2015

nieuwsbericht | 11 maart 2015

Wat valt er te kiezen in de Provincie?In Noord-Holland lopen de politieke standpunten omtrent goederenvervoer en nieuwe woonwijken erg uiteen. In Friesland zijn de plannen voor windenergie concreter dan in andere provincies. Alleen in Zeeland wordt kernenergie genoemd als thema. In Utrecht is het debat rond de ontwikkelingen binnen stedelijk gebied het levendigst. In Gelderland en Flevoland worden concrete plannen gemaakt voor alternatieve vormen van dijkversterking (waterberging). In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 heeft Posad Spatial Strategies in opdracht van Architectuur Lokaal alle 172 partijprogramma’s uit 12 provincies onderzocht op ruimtelijke thema’s. De resultaten geven inzicht in allerlei vragen en ruimtelijke opgaven - op zowel abstract (landelijk) niveau als op provinciaal niveau. Waar kan uw stem het verschil maken?

Welke thema’s leven er in de provincies? Welke partijen bekommeren zich het meest om ruimtelijke onderwerpen en ruimtelijke kwaliteit in Nederland? Op welke punten lijkt er consensus tussen de partijen te bestaan? Waar kan ik als kiezer het verschil maken met mijn stem? En, valt er wel iets te kiezen? Dat is vanaf nu allemaal te vinden op www.waaarodaaaro.nl. Na de verkiezingen zal Architectuur Lokaal de coalitieprogramma’s naast de verkiezingsbeloften leggen. Nu valt in ieder geval op dat het CDA landelijk gezien veel concreter is in planvoorstellen op provinciaal niveau dan bijvoorbeeld de PvdA of de Partij van de Dieren. De PVV en de SP volgen op provinciaal niveau veel minder vaak de landelijke partijlijn dan bijvoorbeeld de VVD en PvdA. D66 zet breed in op Energie, Infrastructuur en Landelijk Gebied. Water is bijna nergens een belangrijk verkiezingsthema, maar SGP en D66 vinden elkaar in de ruimtelijke kwaliteit van dijkversterking. Iedereen houdt zich bezig met Infrastructuur. Krimp wordt door alle partijen benoemd, maar zelden concreet gemaakt.

In zowel het overzicht van alle partijen als in het overzicht van alle provincies is te zien dat het op veel ruimtelijke thema’s vooral bij ambities blijft. Vrijblijvende ambities formuleren is voor vrijwel geen enkele partij een probleem. Uitspraken als “Naast het leggen van verbindingen moet de provincie ook voor voldoende fysieke ruimte voor innovatie, vernieuwing en versterking van de economie zorgen” zijn eerder regel dan uitzondering. Hiernaast krijgen thema’s zoals water relatief weinig aandacht. We zien wel veel deltaplannen, maar juist op andere thema’s dan water; een ‘Deltaplan leegstaande boerderijen’, een ‘Deltaplan zonne-energie’, een ‘Deltaplan gaswinning’ en een ‘Deltaplan fiets’. Het Nationale Deltaprogramma - Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater - en met name de gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, worden nauwelijks besproken.

Ondanks dat er veel gesproken wordt in containerbegrippen en moeilijk te duiden ruimtelijke ambities, geeft een aantal programma’s toch blijk van een integrale visie op ruimtelijke aspecten. Daarnaast zijn er ook veel creatieve uitspraken te vinden in de verkiezingsprogramma’s, die het leven van de lezer een stukje leuker maken zoals “Heel Limburg vol planten met windmolens is net zo onzinnig als ananassen op Alaska te gaan kweken” en “Wij vermijden het doorschieten naar ongeclausuleerde alternatieve energieopwekking als een soort radicaal geloof”.

Waaaro?Daaaro! volgt de programma’s die het kabinet met de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) in gang heeft gezet voor de jaren 2013 tot en met 2016. Het Ministerie van IenM werkt voor de uitvoering van de programma's waarvan zij trekker is, samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Technische Universiteit Delft, de Academies van Bouwkunst, Atelier Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal. Op deze website geven de betrokken organisaties inzicht in de voortgang en resultaten van de programma’s. Architectuur Lokaal voert de redactie en beheert de website.