Prijsvraag www.snelweghuis.nl

Archief prijsvraag | 2001

Internationale openbare ideeënprijsvraag voor woningbouw langs snelweglocaties, uitgeschreven door het voormalig ministerie van Verkeer & Waterstaat / Rijkswaterstaat.

De prijsvraag www.snelweghuis.nl maakte onderdeel uit van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van het ministerie van VenW. Het programma geeft impulsen aan oplossingsrichtingen voor bereikbaarheidsproblemen. ‘Droom en Daad’ en ‘Van Last naar Lust’ zijn een paar van de mooie kreten die het project Wegen naar de Toekomst (WnT) al heeft opgeleverd. Het moet echter niet bij dromen blijven: het eerste zicht op ‘de daden’ kwam in juli 2001, toen de diverse deelprojecten hun eerste resultaten opleverden in de verwerkelijking van een toekomstvisie. Eén van deze deelprojecten betrof WegArchitectuur2030, waarbinnen ideeën werden ontwikkeld voor het Snelweghuis.

Noem het woord snelweghuis en je hoort reacties als: 'Is dat nou wel zo’n goed idee? De weg moet je op grote afstand houden.', of: 'wegstoppen achter geluidswallen en -muren of diep in tunnels'. Met de pilot Snelweghuis moest duidelijk worden of wegarchitectuur ook kansen biedt voor naastgelegen woonbebouwing zodat de snelweg zowel voor de automobilisten als de aanwonenden aantrekkelijker wordt. Om de haalbaarheid van een directe relatie tussen wonen en mobiliteit na te gaan zocht het ministerie van VenW naar innovatieve en uitdagende architectuurontwerpen en werd de ideeënprijsvraag www.snelweghuis.nl een feit.
Aan Architectuur Lokaal werd gevraagd om de prijsvraag en de publicatie te realiseren.

Bijzonder aan de ideeënprijsvraag www.snelweghuis.nl was het feit, dat de informatievoorziening via het internet, de digitale snelweg, verliep. Dat was in 2001 nog helemaal niet gewoon. Hiervoor werd gekozen, vanwege het innovatieve karakter van de pilot 'snelweghuis' van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst. Binnen dat programma werkt het ministerie van VenW ook aan innovatieve werkwijzen. Informatievoorziening via internet past daar goed in. De doelgroep voor een dergelijke prijsvraag, architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen uit de Europese Unie, zijn in het algemeen ervaren internetgebruikers. De informatievoorziening via internet is voor beide partijen snel en goedkoop. Met name de communicatie met buitenlandse deelnemers via internet in plaats van via de traditionele post en telefoon, leverde veel tijdwinst op.
Dat het velen aanspoorde om mee te doen, bleek uit de grote hoeveelheid aanmeldingen: 700 uit de hele Europese Unie. Ongeveer de helft was afkomstig uit Nederland en verder waren vooral Britten en Italianen ruim vertegenwoordigd. Er was zelfs belangstelling van buiten Europa.