Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht

nieuwsbericht | 24 april 2019

Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20.000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.
Om te komen tot een te realiseren ontwerp schrijft de gemeente de prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht uit onder ontwerpers. De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.
De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal en verloopt via TenderNed.

Gebiedsontwikkeling
De bouw van het nieuwe Huis van Stad en Regio is een belangrijke schakel in een grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard en daarmee ook een van de aanjagers daarvan. De beoogde locatie is die van het voormalige belastingkantoor, het driehoekvormige gebouw ernaast en de erachter gelegen parkeergarage Veemarkt. Na de bouw van het nieuwe Huis kan gestart worden met de ontwikkeling van het beoogde woonmilieu ten westen van de Spuiweg en met het herinrichten van de openbare ruimte, conform de Gebiedsvisie Spuiboulevard.

Prijsvraagopgave
Met de prijsvraag vraagt de gemeente Dordrecht om een architectonisch ontwerp voor het Huis van Stad en Regio, parkeer- en aanvullend commercieel programma. Een voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe Huis inclusief een bushalte is ook onderdeel van de opgave. Aan ontwerpers wordt gevraagd om op een inspirerende wijze in beeld en woord laten zien hoe het Huis van Stad en Regio er uit gaat zien. Men kan zich daarbij richten op transformatie van de bestaande gebouwen of op vervanging van de bestaande gebouwen door nieuwbouw. Het is ook toegestaan met een voorstel te komen waarin transformatie en nieuwbouw worden gecombineerd.

Procedure
De procedure betreft een Europese prijsvraag in twee rondes. Voor deze procedure is gekozen om de kosten voor alle partijen zo laag mogelijk te houden en aan zoveel mogelijk ontwerpers kansen te bieden door de deelnamevoorwaarden bewust zo beperkt mogelijk te houden.
De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Huis van Stad en Regio Dordrecht en is aangekondigd op TenderNed. Hier kunt u het reglement en alle bijlagen downloaden.

Informatiebijeenkomst en vragen (update)
Op 6 mei 2019 vond van 10.30 - 13.00 uur een openbare informatiebijeenkomst over de prijsvraag plaats in het voormalig Belastingkantoor, Spuiboulevard 220, Dordrecht. Tot 13 mei konden schriftelijk vragen worden gesteld via TenderNed.
Een verslag van de informatiebijeenkomst, de nota's van inlichtingen met de gestelde vragen en antwoorden daarop, plus aanvullende bijlagen, zijn gepubliceerd op TenderNed.

Eerste ronde van de prijsvraag
De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijs­vraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Hiernaast moet men aantonen of wordt voldaan aan de door de uitschrijver gestelde voorwaarden voor deelname. Deelnemers die niet zelfstandig aan deze voorwaarden kunnen voldoen, kunnen een samenwerking aangaan met anderen. De inzendtermijn voor de eerste ronde sluit op dinsdag 11 juni 2019 om 12.00 uur (middag).
Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury onder voorzitterschap van prof. ir. Jo Coenen maximaal vier inzendingen die als beste beoordeeld worden.

Tweede ronde van de prijsvraag
De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met financiële onderbouwing, een eenvoudige maquette en een filmpje. Uit deze inzendingen selecteert de jury een winnend ontwerp en een runner-up. Voorafgaand aan de finale besluitvorming worden de inzendingen tentoongesteld. De reacties van de bezoekers worden aan de jury ter beschikking gesteld. De tweede ronde verloopt naar verwachting van augustus 2019 tot januari-februari 2020.
De gemeente Dordrecht stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 50.000 exclusief btw ter beschikking aan elk van de maximaal vier deelnemers aan de tweede ronde, mits een geldige inzending is gedaan.

Vervolg
De gemeente Dordrecht heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:
Prof. ir. Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter)
Prof. dr. ir. Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, Technische Universiteit Delft
Ir. Matthijs de Boer, MDBS, voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht
Dennis van Buuren, horecaondernemer Dordrecht
Ir. Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur
Ir. Elies Koot, projectontwikkelaar Boelens De Gruyter
Secretaris van de prijsvraag is drs. Cilly Jansen, m.m.v. Tom Prins en Bram Talman, Architectuur Lokaal.