Omgevingskwaliteit in gemeentelijke Omgevingsvisies

nieuwsbericht | 7 juli 2020

De Nederlandse gemeenten werken aan hun Omgevingsvisies, en verwoorden daarin wat zij verstaan onder omgevingskwaliteit. Goede omgevingskwaliteit is behalve een maatschappelijke, ook een culturele zaak. Omgevingskwaliteit gaat over de relatie tussen mensen en de omgeving waarin zij leven. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor?
Architectuur Lokaal zette de ontwikkeling van het kwaliteitsbegrip uit de afgelopen decennia op een rij om gemeenten op weg te helpen. Dat daaraan wellicht behoefte is blijkt uit de belangstelling voor de nieuwe website MijnOmgevingsvisie.nl die binnen een maand ruim 5.000 keer is bekeken.

Jarenlang nam de rijksoverheid in haar beleid het voortouw als het om het bepalen van kwaliteit in de fysieke omgeving ging. Het begrip werd verruimd van de kwaliteit van bouwwerken naar die van stedenbouw, natuur en landschap en kreeg betrekking op cultureel erfgoed. Nu vraagstukken van voedsel, milieu, energie en water actueel zijn, introduceert de Omgevingswet ‘omgevingskwaliteit’ waarbij ook ‘gezond en veilig’ een rol spelen.

Bouwmeesters
Het definiëren van omgevingskwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en burgers geworden. Welke invulling zij hieraan geven, volgt MijnOmgevingsvisie.nl op de voet aan de hand van de omgevingsvisies die reeds zijn vastgesteld, en die nog zullen worden vastgesteld door de lokale overheden. In de omgevingsvisies valt te lezen wat de Nederlandse gemeenten onder omgevingskwaliteit verstaan. Ook stadsbouwmeester, stadsarchitecten en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit spelen daarbij vaak een belangrijke rol.

Opmerkingen en vragen
Architectuur Lokaal houdt de website MijnOmgevingsvisie.nl zo actueel mogelijk. De website is al 'een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt verstrekt' genoemd 'omdat Architectuur Lokaal geen technische maar een culturele focus hanteert'.
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@arch-lokaal.nl

De website MijnOmgevingsvisie.nl is tot stand gekomen vanuit het programma ‘Kenniseilanden, competentieontwikkeling opdrachtgevers’, dat Architectuur Lokaal als lead partner bij de uitvoering van ‘Samenwerken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020′ van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.