Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector

nieuwsbericht | 21 februari 2020

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en BNA-voorzitter Francesco Veenstra hebben de eerste ‘Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector’ aangeboden aan het ministerie van OCW. De jaarrapportage bevat zes aanbevelingen over hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland. In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale Energietransitie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de inzet van jonge architecten, onderwijs, life long learning en kennisontwikkeling en het stimuleren van nieuwe vormen van opdrachtverlening.

Aanbevelingen
In de rapportage worden zes aanbevelingen gedaan aan de ministers van OCW, BZK, EZK, LNV en IenW en aan de ruimtelijke ontwerpsector zelf.

  1. Versterk de lopende en toekomstige regionale uitvoeringsprogramma’s met ontwerpend onderzoek;
  2. Ontwikkel meerjarige, krachtige onderzoeks- en stimuleringsprogramma’s over urgente maatschappelijke opgaven;
  3. Versterk de voorbeeldfunctie van het Rijk voor wat betreft een brede uitvraag aan ruimtelijk ontwerpers en de bevordering van een open selectiecultuur;
  4. Onderzoek de mogelijkheden van de werkwijze van de Vlaamse ‘Open Oproep’ voor Nederland en betrek Architectuur Lokaal bij de uitvoering;
  5. Ontwikkel een visie op de veranderende rol van de architect, in relatie tot het regulier onderwijs, de vier disciplines in beroepservaringsperiode (BEP), life long learning en de veranderende maatschappelijke opgaven;
  6. Stimuleer multidisciplinaire kennisontwikkeling tussen de ruimtelijke ontwerpdisciplines en samenwerking in de keten (‘cross overs’).

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
De Jaarrapportage is op verzoek van Minister van Engelshoven opgesteld en geeft voor het eerst een compleet beeld van hoe de sector er voor staat. Het biedt aanbevelingen voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024. De Jaarrapportage komt hiermee op een strategisch moment. Ook omdat Nederland de komende jaren voor complexe maatschappelijke opgaven staat, die vragen om krachtige antwoorden. Er is behoefte aan goed opdrachtgeverschap. Tegelijkertijd zijn de ontwerpers hard nodig.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Ontwerpers beschikken over een aantal essentiële creatieve vaardigheden: verbeelding, verbinding en vernieuwing. Ook zijn ze in een positie om de langere termijn in ogenschouw te nemen. Juist deze vaardigheden zijn van groot belang voor de verschillende transities waar de maatschappij voor staat.“

De Jaarrapportage is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.