De Olifantenkooi/YD2M2

workshop | februari - maart 2012

De Olifantenkooi/YD2M2 – Leegstand
Projectorganisatie Westpoort werkt vanuit het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam aan de herontwikkeling van Sloterdijk-Centrum. Een aantal panden staat daar inmiddels geheel of gedeeltelijk leeg, en de komende jaren lopen nog enkele huurcontracten af. Westpoort heeft nauwe contacten met de eigenaren van de panden, die bereid zijn om nieuwe wegen te onderzoeken. De vragen aan de deelnemers spelen zich in deze regionen af: Zijn er nieuwe concepten denkbaar, op het gebied van ontwikkeling, financiering, gebruik en ontwerp, om leegstand op Sloterdijk tegen te gaan? Zijn er mogelijkheden voor extreem goedkope woningbouw? Zijn er samenwerkingsmogelijkheden denkbaar tussen de eigenaren en wat zou dat opleveren? Kan afwaarderen geld opleveren?
Onderwerp van onderzoek is een aantal concrete panden die nu of in de toekomst met leegstand te kampen hebben, in relatie tot de langere termijnvisie op de ontwikkeling van het gebied.

Het programma
VERKENNING VAN DE OPGAVE: Dinsdag 7 februari 2012, 16.00-21.00 uur
Met o.a. een toelichting op Sloterdijk-Centrum door Ellen Nieuweboer en Michiel Bosman (PMB), pandpresentaties van de pandeigenaren of hun vertegenwoordigers, en aandacht voor bestaande initiatiefnemers, zoals Ketenbroedplaatsen, De groenten van Amsterdam, en de WOW Factory.

GEBOUW ALS MIDDEL: Dinsdag 21 februari 2012, 16.00-20.00 uur
Nadere verkenning van de opgave. Uitwerking van het idee. Eric Gude (directeur Property Conversion, en de eigenlijke man achter de herbestemming van de Van Nellefabriek in Rotterdam) geeft inzicht in hoe hij eindgebruikers en initiatiefnemers vindt en samenbrengt. Plenaire presentatie van uitwerking idee.

REALITY CHECK: Dinsdag 6 maart 2012, 16.00-20.00 uur
Realiteitszin van het idee checken. Met elkaar, maar ook aan de cijfers. Veldonderzoek. Pandeigenaren zijn aanwezig. Met Ben ten Hove (directeur Urban Breezz, ontwikkelaar van het Haka-gebouw in Rotterdam, stort zich nu op de ‘onherbestembare’ scheepsloodsen in Vlissingen).

STAKEHOLDERS BIJEEN: Woensdag 21 maart 2012, 17.00 - 20.00 uur
Presentatie van de plannen, inclusief wethouder Freek Ossel, coördinerend wethouder Westpoort, de pandeigenaren en andere betrokkenen.
Locaties: telkens in een van de te onderzoeken panden.
Alle sessies worden gemodereerd door Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).

De mentoren
Drie ervaren mentoren staan de deelnemers ter zijde:

Edo Arnoldussen, voormalig directeur RVOB/OGA was tot 1 november directeur Ontwikkeling van het RVOB waar hij het Rijk als gebiedsontwikkelaar op de kaart heeft gezet. Volgens hem ligt de toekomst in drie ontwikkelingen: particulier opdrachtgeverschap, duurzaamheid en tijdelijk gebruik als ontwikkelstrategie. Eerder was hij directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en directeur van het ROIB in Amsterdam. Arnoldussen heeft een schat aan ervaring in grondpolitiek, gebiedsontwikkeling, financierings- en vastgoedconstructies.

Ton van Oosten, directeur Cradle of Development (COD), deed de afgelopen 15 jaar ervaring in het vastgoed en startte in 2010 tot zijn eigen bedrijf COD. Bij COD staat kwaliteit en creativiteit centraal. Hij gelooft hartstochtelijk in het nieuwe werken en het nieuwe denken, reden waarom het hele bedrijf is gebouwd rond een open source filosofie en intensieve kennisteams. Typisch voorbeeld van een projectontwikkelaar nieuwe stijl.

Don Murphy, directeur-oprichter VMX Architect en supervisor Sloterdijk
is als architect sinds 2008 betrokken bij het gebied als supervisor. In die hoedanigheid werkt hij vaker samen met (jonge) ontwerpers. Hij geeft les aan diverse onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en was betrokken bij diverse jury’s, waaronder De Gouden Piramide en de BNA Gebouw van het Jaar.

Doel
Jonge ontwikkelaars zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten. Jonge architecten zoeken nieuwe
ontwikkelmodellen. In het dagelijkse werkveld (opdrachtsituaties) komen jonge architecten echter wel in contact met oudere ontwikkelaars (de senioren & directeuren als opdrachtgever), maar zelden met hun jongere collega’s. Omgekeerd werken jonge ontwikkelaars regelmatig met gevestigde architecten (als junior in grotere ontwikkelingen), maar veel minder vaak met jonge bureaus. Terwijl jonge architecten en ontwikkelaars heel veel gemeen hebben en qua denkrichting steeds dichter bij elkaar komen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om in intensieve workshops – buiten een concrete opdrachtsituatie - gezamenlijk na te denken over nieuwe manieren voor samenwerking in de aanpakvan actuele opgaven en processen. Om een optimale kruisbestuiving tot stand te kunnen brengen wordt – door middel van cases - nadrukkelijk gestuurd op het ontwikkelen van nieuwe (ontwerp- en financiële) concepten. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk potentiële opdrachtgevers, mediapartners en andere deskundigen te betrekken bij de (deel)sessies. De eerste doelstelling is om in nauwe  samenwerking tussen beide disciplines nieuwe inzichten en nieuwe contacten op te doen.

Wat vooraf ging
In De Olifantenkooi/YD2M1 werkte een groep van 10 ontwikkelaars en 10 architecten aan nieuwe scenario’s voor krimpgebieden. Deze reeks is inmiddels afgesloten en was vooral bedoeld om het begrip tussen beide te vergroten en in intensieve workshops gezamenlijk na te denken over nieuwe manieren voor samenwerking in de aanpak van actuele opgaven en processen. Het heeft geleid tot modellen waarbij financieringsconstructies, ontwikkelingsmodellen en architectonische concepten samenvielen. De gemeente Amsterdam wil, naar aanleiding van de resultaten van de eerste editie, op een soortgelijke manier aan het werk met de leegstandproblematiek in Sloterdijk-Centrum. De verwachting is dat de werkwijze van De Olifantenkooi/YD2M de gemeente en de pandeigenaren nieuwe denkrichtingen kan bieden met betrekking tot het omgaan met de leegstand.

Deelname en kosten
Deelname staat open voor jonge architecten en ontwikkelaars tot circa 40 jaar. Geïnteresseerden kunnen een cv en motivatie (max. half A4) sturen naar: tanja.vanslooten@arch-lokaal.nl

Het aantal deelnemers ligt tussen de 12 en 20. Bij te weinig belangstelling zal het project niet doorgaan. Bij grote belangstelling zullen PMB Westpoort en Architectuur Lokaal een selectie maken uit de geïnteresseerden. Daarbij spelen de volgende zaken een rol:
- Gelijke hoeveelheid architecten als ontwikkelaars
- Affiniteit met samenwerking op deze manier
- Affiniteit met leegstand

Deadline voor aanmelden: vrijdag 13 januari 2012
Definitieve selectie is bekend op uiterlijk: vrijdag 21 januari 2012

Voor deelname aan De Olifantenkooi/YD2M wordt een eenmalige bijdrage van E 500,- excl. btw gevraagd. Na inschrijving is deelname aan andere sessies gratis (zoals YD2M3 over zorgwoningen), maar niet gegarandeerd. Er vindt steeds opnieuw selectie plaats. Deelnemers aan YD2M1 (de krimpsessies) mogen dus gratis meedoen.

Het volledige programma is opvraagbaar bij: Tanja van Slooten, tanja.vanslooten@arch-lokaal.nl

Andere Olifantenkooien/YD2M
De Olifantenkooi/YD2M3 over zorgwoningen in samenwerking met Philadelphia Zorg gaat naar verwachting medio april 2012 van start. Meer informatie hierover volgt.
De Olifantenkooi/YD2M over krimpscenario’s in de gemeente Langedijk is tot nader orde uitgesteld.