Bedrijventerreinen Twente

Archief excursie | 9 mei 1996

Excursie voor gemeentebestuurders naar bedrijventerreinen in Twente.

Bedrijventerreinen als samenhangend opgave
Bedrijventerreinen zijn bestemd voor economische activiteiten. De capaciteit en het ruimtebeslag van bedrijfsterreinen zullen in de toekomst aanzienlijk toenemen. Toch zien de Nederlandse gemeenten bedrijfsterreinen nog nauwelijks als een samenhangende ontwerpopgave van landschap, stedenbouw en architectuur. De ruimtelijke kwaliteit van zo’n gebied wordt doorgaans veronachtzaamd, gemeenten zien geen verband met de economische belangen die voor hen voorop staan. Ook in de literatuur is de belangstelling voor de relatie tussen de ruimtelijke kwaliteit en economische impulsen matig. Is er over kantoorpanden genoeg informatie voorhanden, over de samenhangende kwaliteit van bedrijfsterreinen wordt nog maar weinig nagedacht.

Aandacht voor het publieke domein
Gemeentelijk architectuurbeleid kan bijdragen aan het met zorg ontwikkelen van bedrijfsterreinen, hetgeen weer ten goede komt aan de motivatie voor de vestiging van bedrijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, die zich vooral uit in aandacht voor het publieke domein. Deze aandacht is het startpunt voor een reeks activiteiten die in samenhang moeten worden gebracht, zoals ruimtelijke ordening, architectuur, stedenbouw, ecologie, monumentenzorg, sociale vernieuwing, sociale veiligheid en landschapsarchitectuur.

Doel van de excursie
De excursie had als doel de aandacht van gemeentebestuurders en andere betrokkenen te vestigen op ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische aspecten van bedrijfsterreinen, in samenhang met functie, differentiatie, milieuoverwegingen. Ook werd beoogd de discussie over het gemeentelijk beleid ten aanzien van bedrijfsterreinen te bevorderen. De locaties die werden bezocht waren het Twentecentrum in Almelo (herbestemming) het bedrijvenpark Noordwest Twente, de afvaloverstort in Zenderen, ontworpen door Kas Oosterhuis, en de campus van de TU-Enschede.

Lees ook Bedrijfsterreinen. Ontwerpkwaliteit als stimulans, Architectuur Lokaal #12