Zwarte Zwanen en Friese veenweiden bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | 11 november 2014

Nieuwe wet, mooier landHet Rijk decentraliseert de landschapsopgaven naar lokale overheden. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de Friese veenweidegebieden, waar de bodemdaling ingrijpende effecten zal hebben voor burgers, boeren en bedrijven? Hoe kan de provincie participatie organiseren om met alle belanghebbenden bijtijds tot goede oplossingen te komen? Atelier ZZ van Architectuur Lokaal ging op zoek naar de mogelijkheden van ontwerp binnen het Omgevingsrecht. Bij Hitte in de Delta wordt het resultaat van twee jaar onderzoek gepresenteerd aan de minister van IenM.

Participatie
In 2013 en 2014 werkten twee teams van Atelier ZZ in opdracht van de minister van IenM aan het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht, zoals voorgenomen in de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016, ‘Werken aan ontwerpkracht.
De teams analyseerden voorbeelden uit de praktijk waarin ontwerpopgaven worden gefrustreerd door wet- en regelgeving. De nieuwe Omgevingswet  moet die regelgeving vereenvoudigen. Maar wordt daarbij voldoende ruimte geboden aan de mogelijkheden van ontwerp om de gewenste participatie op gang te brengen?

Bodemdaling
Aan de hand van de problematiek van bodemdaling in de Friese veenweidegebieden als voorbeeld voor de aanpak van grote regionale landschapsopgaven, doet Atelier ZZ concrete aanbevelingen voor verankering van ontwerp in het omgevingsbeleid. Het advies Zwarte Zwanen: Ontwerp in het Omgevingsrecht wordt bij het debat Veranderingen in maakbaar Nederland van Hitte in de delta gepresenteerd aan de minister van IenM, i.c. Hermen Borst, hoofd van de afdeling Ruimtelijk Ontwerp bij de directie Ruimtelijke Ontwikkeling.

Film
Het debat wordt voorafgegaan door de première van de film die regisseur Victor Vroegindeweij maakte over de problematiek in het veenweidegebied van Friesland.
Onder leiding van Michelle Provoost licht hoogleraar Wouter Vanstiphout samen met architect Nanne de Ru en advocaat Paula Kemp het resultaat van het onderzoek toe. De wethouders Jan Vente (Bergambacht) en Frans Veltman (Friese Meren) reageren op het advies van Atelier ZZ.

Architectuur Lokaal is 'leading partner' van de rijksoverheid bij de uitvoering 'Werken aan ontwerpkracht', Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016.