Welstand in een kader

Archief cursus | 2001-2002

Stadskantoor Alkmaar

Cursusprogramma ruimtelijk beleid voor commissie leden en bureaumedewerkers van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, in het kader van de nieuwe Woningwet.

Mede naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoeksrapport Welstand op een Nieuwe Leest, een onderzoek dat Architectuur Lokaal in 1999 uitvoerde in opdracht van de Rijksbouwmeester, zijn door de Staatssecretaris van VROM voorstellen gedaan tot wijziging van de Woningwet.

Deze voorstellen zullen grote gevolgen hebben voor de uitoefening van welstandstoezicht zoals dat tot op heden gebeurt. Doel van de wetswijziging is om het welstandstoezicht zo in te richten, dat het 'transparant, toetsbaar en openbaar is, op democratische wijze tot stand komt en de burger niet meer beperkingen en (administratieve en financiële) lasten oplegt dan gegeven het doel van welstandstoezicht strikt noodzakelijk is.'

De nieuwe wet zal niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de welstandscommissies een cultuuromslag betekenen. Daarom heeft de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) Architectuur Lokaal gevraagd een cursus welstand in het kader van ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor commissieleden en bureaumedewerkers van de stichting te organiseren.