Gemeente Súdwest Fryslân

.. - heden | Tonny Douma, beleidsadviseur |  Frans Tolsma, projectleider

Tonny Douma is aangesteld door het College van B&W; haar functie bij het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling is vastgelegd in het P&O-functieboek. Zij ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, levert input aan de ontwikkelingsvisie voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit, is betrokken bij ruimtelijke projecten en daarin verantwoordelijk voor het aspect ruimtelijke kwaliteit.

Frans Tolsma is aangesteld door het College van B&W; zijn functie bij het team projecten is vastgelegd in het P&O-functieboek. Hij houdt zich bezig met projectmanagement, waarbij met name bij de uitwerking van de plannen wordt bijgestuurd op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Daarnaast werkt hij aan stedenbouwkundige vraagstukken en planuitwerking. De ambitie is, "geen genoegen te nemen met middelmaat, streven naar kwaliteit. Gedrevenheid binnen het vakgebied, collega’s enthousiasmeren’.

Zie ook
Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, Architectuur Lokaal, 2010