Ruimtelijke ordening en cultuurhistorie in de Gooi en Vechtstreek

Archief werkconferentie | 18 november 1999

Op uitnodiging van de Rijksdienst Monumentenzorg organiseerde Architectuur Lokaal de werkconferentie Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie in het gewest Gooi en Vechtstreek.

De inbreng van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening was het hoofdonderwerp van deze werkconferentie. De culturele dimensie van de ruimtelijke ordening is een actueel onderwerp, waarvoor door rijk, provincies en gemeenten nieuw beleid wordt ontwikkeld. De beleidsnota Belvedere van de ministeries van OCenW, VROM, LNV en V&W, poneert de cultuurhistorie als inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting. De provincie Noord-Holland heeft een digitale Cultuurhistorische Waardenkaart gepresenteerd, waarop alle geïnventariseerde cultuurwaarden zijn aangegeven.

Een analyse van de (historische) karakteristieken van een gebied kan de aanzet vormen tot nieuwe ontwikkelingen, waarbij aspecten als herkenbaarheid en identiteit een richtinggevende rol kunnen vervullen.

Uiteindelijk wordt echter op lokaal niveau door het gemeentebestuur besloten, wat er met cultuurhistorische waarden gebeurt. De manier waarop in gemeenten de culturele dimensie van een gebied wordt geïntegreerd in nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, bepaalt de toekomstige identiteit van een gebied. Onderwerpen die dan ook centraal stonden tijdens de werkconferentie zijn de gedachten die binnen gemeenten spelen over het inbedden van de culturele dimensie in de ruimtelijke ordening, de mogelijkheden en beperkingen voor gemeenten bij het integreren van culturele waarden in de ruimtelijke ordening en het wel of niet bestaan van behoefte aan ondersteuning daarbij. Tijdens de discussie bleek vooral de status van zo'n cultuurhistorische waardenkaart een belangrijk onderwerp. Fungeert de kaart als hulpmiddel, of is er ook een juridische status aan te verbinden?

De heer J. Wevers (voorzitter van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling) was dagvoorzitter van de werkconferentie. De middag was met name bedoeld voor bestuurders in Gooi en Vechtstreek die te maken hebben met ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Er waren ongeveer 45 aanwezigen, waaronder wethouders en burgemeesters van 8 van de 11 gemeenten in Gooi en Vechtstreek.