Noord-Holland

2018 - heden | Steven Slabbers | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Steven Slabbers het provinciaal bestuur op verzoek of op eigen initiatief over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Deze opgaven zijn de uitgangspunten van de Omgevingsvisie NH2050. Steven Slabbers heeft een agenda voor zijn PARK-periode (2019-2021). Daarin verkent hij hoe de grote opgaven uit de Omgevingsvisie kunnen bijdragen aan behoud én ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap. En vice versa: hoe kan landschapsontwikkeling bijdragen aan die grote opgaven waar de provincie voor staat?

2012 - 2017 | Jandirk Hoekstra | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Jandirk HoekstraDe provincie Noord Holland laat zich adviseren over kwesties die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkelingen door een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
Vanaf 2012 heeft Jandirk Hoekstra deze functie vervuld; in 2015 heeft Gedeputeerde Staten de samenwerking verlengd tot september 2017.
De PARK geeft een impuls aan de ruimtelijke plannen en projecten van de Provincie Noord-Holland. In zijn visie ontstaat ruimtelijke kwaliteit door in plannen en projecten aspecten als klimaat, waterveiligheid, ecologie, economie en leefbaarheid op elkaar te betrekken en daar vorm aan te geven. Zo kan samenhang en meerwaarde ontstaan in plannen en uitvoering op provinciaal niveau.
De komende twee jaar gaat Jandirk Hoekstra zich onder andere buigen over de gevolgen van duurzame energietransitie voor regionale ruimtelijke ontwikkelingen, vraagstukken rond vitaliteit van het platteland en opgaven op het raakvlak van water, recreatie en ruimte. Ook zal hij een bijdrage leveren aan de provinciale omgevingsvisie.

2007 - 2011 | Miranda Reitsma | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Miranda reitsmaMiranda Reitsma gaf de provincie Noord-Holland in 2007-2011 concrete adviezen en organiseerde ‘salons’ in het kader van de provinciale Structuurvisie. Onder andere over het metropolitane landschap, de vernieuwing van de agrarische sector en de identiteit van kustplaatsen. Ook organiseerde zij kenniswerkplaatsen en ontwerpateliers rond grote ruimtelijke onderwerpen, zoals het KNSF-terrein, de Kop van Noord-Holland en de infrastructurele opgaven in Noord-Holland.

 

 

 

2004 - 2007 | Hilde Blank | provinciaal bouwmeester

hilde blankHilde Blank werd in 2004 kwartiermaker Provinciaal Bouwmeester Noord Holland waar zij de profielschets voor de PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) heeft gemaakt. Dit heeft zij gedaan door te opereren in de rol van Provinciaal Bouwmeester. Het atelier Bloemdalenpolder, dat zij samen met Kees Rijnboutt en Fred Kaaij heeft begeleidt, is daarvan een voorbeeld.
Hilde Blank werd in 2012 adviseur voor het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) voor de provincie Noord-Brabant.