Prijsvraag WHO CARES krijgt vervolg met een Community of Practice

nieuwsbericht | 27 juni 2018

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Humanitas Rotterdam) willen innovatieve vormen van wonen, zorg en ondersteuning daadwerkelijk stimuleren en mogelijk maken. De rijke oogst aan ontwerpen van de prijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg.

Nu breekt de fase van doen en realiseren aan; allereerst in Rotterdam, Groningen, Almere en Sittard-Geleen. Dit zijn de gemeenten die ontwerpen hebben ontvangen als mede-organisatoren van de prijsvraag. Voorbeelden van inzendingen zijn nieuwe vormen van hofjeswoningen en  kleinschalige koffietentjes in de wijk om ontmoeting tussen mensen te stimuleren. De oogst aan plannen en ideeën, de debatten tussen juryleden en gesprekken met allerlei betrokkenen zijn in maart geanalyseerd in een advies van de initiatiefnemers. Eén van de aanbevelingen betrof het oprichten van een Community of Practice, waarin wordt geleerd van de inzendingen van de prijsvraag WHO CARES en kennis wordt gedeeld.

Community of Practice
De Community of Practice ondersteunt ontwerpers, experts in de zorg en gemeenten bij het uitvoeren van nieuwe vormen van wonen en zorg en toekomstbestendige wijken en stimuleert nieuwe initiatieven op dit gebied. De Community reflecteert op de uitvoering en bouwt aan een praktijkgericht netwerk. Hiernaast organiseert WHO CARES Community of Practice conferenties om de resultaten van de prijsvraag voor een breder publiek te ontsluiten en inzetbaar te maken voor gemeenten en zorg organisaties.
Nieuwe initiatieven in wonen en zorg kunnen rekenen op een steuntje in de rug. “We worden ouder en blijven langer thuis wonen. De zorg begint nu thuis en daarom moeten we meer werk maken van de kwaliteit van het wonen en investeren in toegankelijke buurten; de inrichting van onze gebouwde omgeving loopt hierop achter”, aldus Pauline Meurs.

Toekomstbestendige woonwijken
Rijksbouwmeester Floris Alkemade startte in 2017 met Humanitas Rotterdam en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het initiatief voor de ontwerpprijsvraag WHO CARES. Voor deze prijsvraag werden ontwerpers, zorgprofessionals en innovatieve doeners en denkers  opgeroepen om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. De prijsvraag leverde een rijke oogst aan ontwerpen op.
Aanleiding voor de prijsvraag was de enorme opgave waar Nederland voor staat op het gebied van de ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten, maar ook voor de vormgeving van de openbare ruimte en de woningvoorraad in Nederland.

Innovatieregeling
In de Actielijn wonen en zorg die de ministers van VWS en BZK op 18 juni 2018 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven zij aan hoe zij er voor willen zorgen dat ouderen langer in een toegankelijke woning en wijk kunnen blijven wonen. Er komt daarvoor een innovatieregeling voor initiatiefnemers van nieuwe woonzorg-initiatieven en een ondersteuningsteam.

WHO CARES Community of Practice is mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg. Architectuur Lokaal werkte mee aan de uitvoering van de prijsvraag aan de hand van Kompas bij Prijsvragen.