Partnerparade – Festival van nieuwe waarden in een veranderende economie

Archief bijeenkomst | 18 september 2014 | 16:00 - 21:00 | Leerfabriek | Oisterwijk

In de snel veranderende samenleving wordt het openbaar bestuur geconfronteerd met nieuwe vraagstukken, nieuwe waarden en nieuwe actoren. Wat moet de provincie wel en niet regelen? Diverse sprekers werpen hun licht op de veranderde werkelijkheid. Meer dan 20 initiatiefnemers op het gebied van lokale energie, collectieve zorg, duurzaam wonen en (openbaar) ruimtegebruik gaan in gesprek met provinciaal bestuurders. Gedeputeerde Yves de Boer (Noord-Brabant) en zijn collega’s – waaronder gedeputeerde William Moorlag uit Groningen – worden ondervraagd hoe zij de nieuwe realiteit vertalen naar provinciaal beleid. 

Nieuwe vraagstukken
Dat de overheid niet langer alles zelf kan én wil doen, dringt langzaam maar zeker door. De samenleving gaat hier steeds meer naar handelen: op allerlei niveaus werken mensen (samen) aan sociale, economische en culturele netwerken en projecten. Al die initiatiefnemers zorgen voor een andere invulling van het concept democratie en er ontstaat een nieuwe, informelere economie. Hoewel veel van de initiatieven vaak kleinschalig van aard zijn, zijn het er inmiddels zoveel en is hun impact dusdanig dat ze een factor van betekenis zijn geworden. Hoe kan de provinciale overheid hier mee omgaan, dit ondersteunen en sturen? Wat betekent besturen in een context waarin de argwaan jegens grote organisaties (overheid, banken, ontwikkelaars) groeit, waarin de vraag om snelheid en transparantie steeds pregnanter wordt, waarin burgers enerzijds eigen initiatieven willen ontplooien zonder overheidsbemoeienis en anderzijds rekenen op diezelfde overheid om hun ideeën te ondersteunen en financieren? In deze snel en ingrijpend veranderende samenleving ziet het openbaar bestuur zich geplaatst voor nieuwe vragen, en wordt het geconfronteerd met nieuwe waarden (transparantie, tijdelijkheid, duurzaamheid, ambachtelijkheid, lokaliteit, verbinding, zelfverwezenlijking) én nieuwe middelen (nieuwe geldstromen, collectieve energie, zelfverbouwd voedsel, zelfbestuur, samen wonen en nieuwe politiek).

Partnerparade provincie Noord-Brabant
Architectuur Lokaal organiseert in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het IPO op donderdag 18 september een dag die in het teken staat van dit vraagstuk. Op de Partnerparade – Festival van nieuwe waarden in een veranderende economie kan op interactieve, informele manier kennis gemaakt worden met de geschetste ontwikkelingen en allerlei vernieuwers in het veld – die gezamenlijk een beeld scheppen van de nieuwe werkelijkheid.

Programma
In een aantal plenaire lezingen worden onder leiding van Indira van 't Klooster (Architectuur Lokaal) de ontwikkelingen in hun (inter-)nationale context bezien. Sprekers zijn Menno Hurenkamp (UvA, Wiardi Beckman Stichting), Paul Hendriksen (Transition Towns Nederland), Marc Koehler (Marc Koehler Architects, Superlofts en De Hoofden), Rob van Hilten (Qoin), Bart de Voogd (HIER Klimaatbureau) en Jeroen Junte (designcriticus, De Volkskrant).
Op de informatiemarkt van de Partnerparade presenteren regionale initiatiefnemers uit verschillende hoeken van de samenleving op een informele manier hun projecten. Zij belichten de thema’s Geld & Netwerken, Zorg & Wonen, Cultuur & Onderwijs, Stad & Landbouw en Productie & Energie. Gedeputeerde Yves de Boer verzorgt deze dag zowel de opening als de afsluiting. Kijk hier voor het volledige programma.

Deelnemers
Deze eerste editie van de Partnerparade richt zich op de gedeputeerden van alle provincies met hun belangrijkste partners, Provinciale Statenleden van Noord-Brabant, wethouders en andere (lokale) Brabantse bestuurders. Deelname aan deze dag staat tevens open voor andere bestuurders uit het land en voor (senior) beleidsmakers.

Vanwege het belang van de thematiek voor (provinciale en lokale) overheden, de grote vlucht die de geschetste ontwikkelingen naar verwachting in de toekomst nog zullen nemen en de relevantie voor álle Nederlandse provincies, is het volgens Architectuur Lokaal voorstelbaar dat het concept van de Partnerparade ook in andere provincies opgezet zal kunnen worden.

Vragen
Heeft u vragen over de Partnerparade of over het programma? Mail dan naar Marleen van Dongen.

SFCI logo