PANORAMA EUROPE

Archief uitwisseling | 2001

PANORAMA EUROPA is an international exchange programme which has been developed by Architectuur Lokaal, the national architecture foundation for the Netherlands. The programme provides a European network to exchange information in the field of national architecture and urban design policy. We see ‘Europe’ as a commmunity of different nations which has the potential to open up channels for information exchange, especially in the field of physical planning and architecture policy. The challenges facing many European countries are, after all, similar, and among them are how we respond to issues such as environmental pollution, mobility, rural policies, urban restructuring, and increasing or decreasing density of the built environment.
National differences in history, culture, economics and politics result in different solutions to such planning problems. However, many of these solutions have positive attributes which are transferable across international borders and there is an ever-growing European resource of expertise in the field of commissioning architecture and in the development of architecture policies

Editions: #1 PANORAMA NL<>D (Germany) Cologne 2002 / #2 PANORAMA NL<>VL (Flanders), Brussels 2004 / #3 PANORAMA NL<>SC (Scotland), Glasgow 2007.

Initiatief van Architectuur Lokaal tot een internationaliseringsprogramma over opdrachtgeverschap en architectuurbeleid van de Europese lidstaten / PANORAMA EUROPE is an international exchange programme which has been developed by Architectuur Lokaal, the national architecture foundation for the Netherlands.

Architectuur Lokaal heeft, in 2001, vanuit zijn intermediaire functie het initiatief genomen tot het internationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPE. Door het initiatief te nemen kan Architectuur Lokaal de Nederlandse pioniersfunctie op het gebied van architectuurbeleid bestendigen en formaliseren.

Architectuur Lokaal heeft in de afgelopen jaren - mede in het verlengde van de Europese regelgeving, de culturele nivellering in Europa en de daaruit voortgekomen behoefte tot uitwisseling - over en weer intensieve contacten en uitwisselingen opgebouwd met betrokken overheden, organisaties en personen die werkzaam zijn op nationaal beleidsniveau in vele Europese landen. Daarnaast worden, onder meer via de studiereizen die Architectuur Lokaal organiseert, contacten gelegd met verwante buitenlandse instellingen die op lokaal niveau en in de praktijk werkzaam zijn.

In het programma PANORAMA EUROPE zal de nationale samenwerking ten behoeve van de internationale uitwisseling worden versterkt. Voor Architectuur Lokaal en voor het Nederlandse architectuurbeleid zijn de ontwikkelingen in het buitenland minstens even belangrijk als andersom: op het gebied van het architectuurbeleid zoals dat in de ons omringende landen tot stand komt, en in het bijzonder ten aanzien van de culturele aspecten van het bouwproces bij actuele vraagstukken zoals: publiek private samenwerking en de organisatie van het bouwproces, volkshuisvesting en particulier opdrachtgeverschap, wedstrijden en andere vormen van architecten- en ontwikkelaarsselectie, en beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, landschap en infrastructuur. Hiernaast is het creëren van meer draagvlak voor integraal kwaliteitsbeleid van belang.

Doel PANORAMA EUROPE
> versterken van het netwerk van personen die vanuit hun nationale organisaties betrokken zijn bij architectuurbeleid en bouwcultuur in Europa. 'Architectuur' wordt hierbij opgevat als het geheel van planning, ruimtelijke ordening, stedenbouw, infrastructuur, landschapsinrichting, architectuur en inrichting van de openbare ruimte;
> uitwisselen van informatie m.b.t. architectuurbeleid en bouwcultuur tussen de landen, aangesloten bij de Europese Unie op nationaal niveau. Activiteiten zijn gericht op werkelijke dialoog; het gaat niet om éénrichtingsverkeer in het verstrekken van informatie;
> bouwen van bruggen op multilaterale en bilaterale basis;
> verwerven van kennis en inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen de Europese landen met het doel barrières en vooroordelen te slechten;
> geleidelijke groei en pragmatische ontwikkeling van het programma.

Activiteiten
> organisatie van een reeks thematische, bilaterale expert-meetings tussen Nederland en een ander EU land gebaseerd op research, thematische studies, workshops. Openbaarmaking resultaten via de website;
> in kaart brengen van de organisaties, personen, kortsluiten bestaande netwerken, op nationaal niveau en Europese podia;

Partners
> betrokkenen bij de ontwikkeling van architectuurbeleid op alle niveaus in de landen van de Europese Unie: politici op nationaal niveau, ministeries, buitenlandse posten, voorzitters van nationale ontwerp- en bouworganisaties.
> afstemming met reeds bestaande Europese netwerken (zoals UIA, ACE en EFA) en de buitenlandse posten gezocht.

Edities: #1 PANORAMA NL<>D (Germany) Cologne 2002 / #2 PANORAMA NL<>VL(Flanders), Brussels 2004 / #3 PANORAMA NL<>SC (Scotland), Glasgow 2007