Professioneel aanbesteden: appeltje, eitje

publicatie 3e EU Aanbestedingendag | 2012

"Aanbesteden met KOMPAS light is 'appeltje, eitje' voor aanbestedende diensten", schrijft VNG voorzitter Annemarie Jorritsma in het vandaag verschenen magazine "Innovatief aanbesteden kan en moet beter" van Architectuur Lokaal. Het magazine bevat verslagen van de debatten bij de 3e EU Aanbestedingendag, interviews, statistieken, best practices in Nederlandse gemeenten, artikelen over het aanbesteden in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en andere informatie.

KOMPAS light
De VNG zal zich inzetten om de digitale handleiding KOMPAS light onder de aandacht te brengen van de Nederlandse gemeenten en het gebruik ervan te promoten. Ook BNA en NLPB raden het gebruik van KOMPAS light van harte aan.  Het ministerie van EL&I heeft recent laten weten dat KOMPAS light wordt opgenomen in de e-gids van TenderNed. KOMPAS light is Proportionaliteitsgids-proof. Het Topteam Creatieve Industrie heeft voorgesteld om KOMPAS light op te nemen in een Protocol Creatief Opdrachtgeverschap.

KOMPAS Open Oproep
Dit voorjaar werkt het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden  aan de  ontwikkeling van KOMPAS Open Oproep. Hiermee wil Architectuur Lokaal, als alternatief voor de aanbestedingsprocedures, een prijsvraagcultuur in Nederland stimuleren. Inhoudelijke afstemming vindt plaats met betrokken partijen in de Regiegroep Europees Aanbesteden onder leiding van de Rijksbouwmeester. In Goed opdrachtgeverschap, vragen naar de onbekende weg adviseert de Raad voor Cultuur om de toepasbaarheid van KOMPAS  voor de creatieve  industrie te onderzoeken.

KOMPAS D&B
Ook andere sectoren, zoals bouwbedrijven, zijn geïnteresseerd in heldere en eenduidige aanbestedingsprocedures. Dat komt naar voren uit interviews met Elco Brinkman (Bouwend Nederland), Cor Notenboom (BAM) en Roy Pellikaan (Pellikaan Bouwbedrijf). De VNG staat eveneens positief tegenover het voorstel voor een KOMPAS DB. Architectuur Lokaal en TU Delft zijn in gesprek over onderzoek naar de ervaringen van publieke opdrachtgevers met geïntegreerde contracten.

KOMPAS is een initiatief van Architectuur Lokaal en wordt ontwikkeld met bijdragen van de ministeries van EL&I, IenM en OCW. Inhoudelijke afstemming vindt plaats met betrokken partijen in de Regiegroep Europees Aanbesteden onder leiding van de Rijksbouwmeester.