Kennis van architectuur en stedenbouw

Archief cursus | April 1999

Foto: Joost Brouwers

Op verzoek van het Bouwfonds Woningbouw bv stelde Architectuur Lokaal de cursus Kennis van architectuur en stedenbouw samen. Centraal thema van deze cursus is het overbruggen van de afstand tussen ontwerpproces en bouwproces, ofwel tussen ontwerper en opdrachtgever, i.c. projectleiders.

Dit, tegen de achtergrond van de gedachte dat inzicht in het ontwerpproces bevorderlijk kan zijn voor de kwaliteit van het opdrachtgeverschap en het uiteindelijke resultaat. Met deze cursus wordt beoogd bij te dragen aan inzicht in de inspiratiebronnen, opvattingen en werkwijze van architecten en stedenbouwkundigen. Een dergelijk inzicht kan bevorderlijk zijn voor de communicatie tussen ontwerpers en projectleiders. Projectleiders worden aldus in staat gesteld mee te denken in het ontwerpproces en om het ontwerp te doorgronden. Wanneer projectleiders weten wat een ontwerper wil bereiken, kunnen de risico's beter worden ingeschat en zonodig alternatieven worden aangedragen  waarbij de kwaliteiten van het betreffende ontwerp worden behouden.

Het programma is te onderscheiden in drie modules, gevolgd door een excursie:
1 overzicht algemene architectuurgeschiedenis en geschiedenis van de woningbouw
2 hedendaagse ontwikkelingen in de architectuur en de woningbouw
3 de confrontatie van bouwproces met ontwerpproces. Het onderwerp van de excursie is woningbouw in Amsterdam.

Achtergrond
Architectuur Lokaal bood een serie cursussen aan die betrekking hadden op architectuur en het beleid van opdrachtgevers. In 1998 was, mede op verzoek van de Rijksbouwmeester, een start gemaakt met de opzet van een cursusprogramma onder de noemer ABEL (architectuur en beleid). Tegelijkertijd bleek ook bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur de wens te bestaan een dergelijk programma te ontwikkelen, wat heeft geleid tot bundeling van de initiatieven. Het cursusprogramma kreeg de naam ABEL en werd gecoördineerd door Architectuur Lokaal.