Grenseffecten van nieuwe energie

Archief nieuwsbericht 18 september 2018 | 29 november 2018 | Utrecht

Rademacher De Vries Architects, ENCI kalksteengroeve Maastricht

Hoe kan de energietransitie worden aangegrepen om het unieke Nederlandse landschap te versterken? Samen met een grote diversiteit aan partijen wordt deze opgave aangepakt en daadwerkelijk uitgevoerd. Tijdens de landelijke manifestatie Grensverleggers op 29 november in Utrecht wordt een aantal interessante projecten gepresenteerd die op innovatieve wijze laten zien dat de grote energietransitieopgave hand in hand kan gaan met versterking van de identiteit van het landschap.

De uniekheid en kwaliteit van het Nederlandse landschap is tot ver over de landsgrenzen bekend. Minder bekend is dat het wereldberoemde landschap aan de vooravond staat van een grote verandering. Door de gevolgen van de energietransitie en de nadruk op verduurzaming komt er veel op het landschap af: opslag van water ten tijde van droogte, energieopslag in de vorm van batterijen, windmolenparken, zonnevelden. Het Nederlandse landschap is voor een zeer groot deel zelf gemaakt. Dat biedt de mogelijkheid om de energietransitie aan te grijpen om het landschap opnieuw vorm te geven met nieuwe functies die de energietransitie versterken.

Om de kennis die er is sterker over het voetlicht te brengen heeft Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie een tweetal Open Oproepen Nieuwe Energie voor het landschap uitgeschreven. Doel was om ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers concrete voorstellen in te laten indienen voor een integrale benadering van de energietransitie in relatie tot het landschap en de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke en regionale cultuurhistorische structuren. Om de voorstellen daadwerkelijk uit te kunnen gaan voeren was betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, waterschap, energieproducent, netbeheerder of gebiedsontwikkelaar een vereiste bij de aanvraag.

Op de Wethoudersmanifestatie Grensverleggers op donderdag 29 november 2018 wordt een aantal van de gehonoreerde projecten gepresenteerd door direct betrokkenen. Peter Hermens (Werkend Landschap) en Gerjan Streng (BRIGHT) vertellen over het project Energiek Eerbeek. Dit ontwerpend onderzoek brengt de historische verwevenheid tussen energie, water, bos en papier in beeld. Dit is een initiatief van BRIGHT, Florian de Visser, Werkend Landschap en de gemeente Brummen. Het dient als aanjager voor de omgevingsvisie.

Christopher de Vries en David Rademacher (Rademacher De Vries Architects) lichten toe hoe de ENCI kalksteengroeve in Maastricht transformeert van industriegebied naar recreatief natuurgebied. Rademacher de Vries Architecten, ENGIE Energie en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI Gebied onderzochten hoe hoge duurzaamheidsambities kunnen worden ingebed in het transformatieproces.

Remco Rolvink (Spatial Strategies) gaat in op het rondreizende evenement  Daar bij die molen dat is bedacht door Spatial Strategies, v-eld en Urgenda. Veel informatie over de energieopgave beperkt zich nog tot de vakgemeenschap, waarbij iedereen wordt geïnformeerd – ook over wat je in de eigen woonomgeving met die kennis kan doen.

Lees meer over het deelprogramma Grenseffecten bij de manifestatie Grensverleggers op 29 november.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.