Leiden

2017 - heden | Hilde Blank | stadsstedenbouwer

De gemeente Leiden wordt geconfronteerd met stevige gemeentegrens overschrijdende opgaven, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. De stad heeft daar de ambitie voor het realiseren van een meer inclusieve samenleving aan toegevoegd. Hilde Blank heeft als stadsstedenbouwer van Leiden onder andere de taak om:

• de samenhang tussen de ontwikkelingen in de stad te beoordelen;
• de ruimtelijke vraagstukken van de stad te koppelen aan die van andere beleidsterreinen;
• de vraagstukken van de stad verbreden en opschalen naar externen (stakeholders, gebiedspartijen, nieuwe partners) en zowel intern als extern te inspireren;
• de rol van inhoudelijke expert te vervullen die het Leidse bestuur (gevraagd en ongevraagd) kan adviseren.

 

2010 - 2012 | Maarten Schmitt | stadsstedenbouwer

Maarten Schmitt richtte zich als stadsstedenbouwer van Leiden als ruimtelijk strateeg op de uitwerking van de structuurvisie en stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Hij was intermediair tussen de gemeentelijke stedenbouwkundigen en de regio en andere overheden als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Hij voerde de regie op de ruimtelijke kwaliteit in de stad en met name in de binnenstad. In 2010 presenteerde hij zijn visie op Leiden.
Maarten Schmitt was stadsarchitect van de gemeente Groningen van 1973 tot 1998 en stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag van 1998 - 2009.

Zie ook
Den Haag. Maarten Schmitt, Forum, Uitgeverij 010, Rotterdam 2009 (download is slechts de inleiding)
DNA Atlas, M. van Hartskamp, B. Jansen en M. Schmitt, Gemeente Den Haag

 

2002 - 2009 | Donald Lambert | stadsbouwmeester

Donald Lambert voormalig stadsbouwmeester Leiden. Foto UrbisDonald Lambert was stadsbouwmeester van 2002 tot 2009 (extern adviseur, 2,5 dag per week). Zijn functie was formeel vastgelegd. Zijn opdracht betrof het (on)gevraagd adviseren van de wethouder, het stimuleren van stadsdebatten en de  dialoog met ARC (welstandscommissie). Vanuit zijn externe positie en beperkte aanwezigheid had Lambert beperkt zicht op projecten in de ambtelijke 'pijplijn'.
Donald Lambert wilde lopende projecten richting geven en ontwikkelen van projecten die hij zelf noodzakelijk vond, zoals de structuurvisie van Leiden, 1:5000 plankaart en methodiek.