Groningen

2015 - heden | Jeroen de Willigen | stadsbouwmeester
Jeroen de WilligenJeroen de Willigen vervult een adviserende rol voor het College van B&W en is eindverantwoordelijk voor de welstandstoets. Verder voert hij onder meer de supervisie over en neemt hij deel aan de kwaliteitsteams die verbonden zijn aan projecten als de Grote Markt en het stationsgebied.
Jeroen de Willigen wil de aantrekkelijkheid van Groningen vergroten voor zowel inwoners, bezoekers als bedrijven. "Dat kan door zorgvuldige en precies gedefinieerde ruimtelijke interventies, en daarvoor is kennis nodig. Die wil ik verder ontwikkelen door middel van ontwerpend onderzoek en een voortdurende dialoog met de verschillende betrokkenen."

2004 - 2015 | Niek Verdonk | stadsbouwmeester
Niek VerdonkNiek Verdonk was in vaste dienst van de gemeente (1 fte); hij werd aangesteld door het College van B&W. Zijn functie was vastgelegd in een besluit van het College van B&W. De stadsbouwmeester is verantwoordelijk voor het architectuurbeleid in het algemeen en de productie van architectuur in het bijzonder. Hij levert een beleidsnota op het gebied van de architectuur en adviezen met betrekking tot architectenkeuze. Hij neemt deel aan beoordelingscommissies voor meervoudige opdrachten.
De ambitie van Niek Verdonk was de positie van het ontwerpen te versterken, zowel binnen de ambtelijke organisatie als bij alle andere bij de stad en de stadsontwikkeling betrokkenen. Bij zijn afscheid op 9 juni 2015 schreef Plaform GRAS: "Mede door zijn toedoen geldt Groningen als voorbeeldstad op het gebied van stadsontwikkeling en architectuur; een stad waar het experiment kan worden aangegaan en waar veel (grote) architecten met plezier hebben gebouwd."

Zie ook
Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, Architectuur Lokaal, 2010

2004 - 2014 | Tjerk Ruimschotel | supervisor stedenbouwTjerk RuimschotelTjerk Ruimschotel was sinds 2001 in vaste dienst; vanaf 2004 was hij supervisor stedenbouw (1 fte). werd aangesteld door het College van B&W; zijn functie was vastgelegd in een besluit van het College van B&W. De supervisor stedenbouw moest zorg dragen voor stedenbouwkundige kwaliteit op alle schaalniveaus. Hij is verantwoordelijk voor het welstands- en hoogbouwbeleid en troubleshooter bij strategische bouwplannen. De supervisor levert beleidsnota’s op het gebied van het welstandsbeleid, hoogbouwbeleid, stedenbouwkundige plannen inclusief plannen voor de beeldkwaliteit en het publieke domein. Daarnaast draagt hij zorg voor opleidingsbegeleiding.

Tjerk Ruimschotel wilde de functie(s) min of meer overbodig te maken doordat ruimtelijke kwaliteit in de meest brede betekenis van het woord de plannen en realisaties volledig doordrenkt.

Zie ook
Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, Architectuur Lokaal, 2010
1973 - 1998 | Maarten Schmitt | stadsarchitect
Maarten SchmittMaarten Schmitt kwam in 1973 als stedenbouwkundige bij de afdeling Stedenbouw van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen. Hij heeft 25 jaar lang in hoge mate de stedenbouwkundige invulling van de stad Groningen bepaald bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Als stadsarchitect ontwierp hij elf bruggen en het politiebureau aan de Korreweg. De functie van stadsarchitect bestond niet meer toen hij in Groningen kwam. "Ik ben eigenlijk vormgever van de stad, maar stadsarchitect vind ik een mooi woord, passend bij de manier waarbij je met veel anderen vorm geeft aan de stad en haar openbare ruimte."
Bij zijn vertrek in 1998 schreef Jan Abrahamse in Noorderbreedte: "De laatste tien jaar heeft Maarten Schmitt zich bijna met alle projecten van Groningen bemoeid. Dat waren onder meer het Stationsgebied met het Emmaviaduct, de scheppen; dat is veel planologischer van aard. Samen met zijn collega Anco Schut heeft Maarten Schmitt het begrip 'stadsarchitect' inhoud gegeven. Hij kreeg bij de dienst de vrijheid om zich bij te scholen en nieuwe ontwikkelingen te volgen. In die tijd hadden we met z'n allen, de politici en de ambtenaren, het idee dat Groningen op de wereldkaart gezet moest worden, je zoekt dan naar de juiste man of vrouw op de juiste plek en dat is ook gebeurd.
Maarten Schmitt was stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden (2010 - 2012) en stadsarchitect van de gemeente Den Haag (2012 - 2015).