Gemeente Hilversum

2011 - 2015 | Chris Vanderheyden | stadsbouwmeester

Chris Vanderheyden stadsbouwmeester Hilversum. Foto KastemansChris Vanderheyden was van juli 2011 tot 1 januari 2015 als stadsbouwmeester in dienst bij de gemeente Hilversum (extern, 0,3 fte). Zij werd voorgedragen door het College van B&W en aangesteld door de raad. De functie was vastgelegd in het Collegeprogramma 2010-2014: "Om het mooie karakter van Hilversum te behouden en te versterken en de stedenbouwkundige samenhang en een harmonieuze ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen, zal een stadsbouwmeester als extern adviseur worden aangesteld. Deze stadsbouwmeester zal als onafhankelijke adviseur, in goed overleg met het ambtelijk apparaat zonder daarvan deel uit te maken, gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke opgaven adviseren en hiermee bijdragen aan de ruimtelijke samenhang, continuïteit en een verantwoorde en evenwichtige inpassing van bouwprojecten in cultuurhistorische en sociale context. Ook zal hij/zij adviseren over de structuurvisie en over de verdere planontwikkelingen op locatieniveau. De stadsbouwmeester zal niet alleen een kwaliteitsimpuls geven aan het ruimtelijk beleid maar ook inverdieneffecten realiseren door draagvlak te creëren, vroegtijdige samenwerking te bewerkstelligen, partijen op één lijn te krijgen en processen te versnellen."
Chris Vanderheyden zag het als haar taak om bewoners, bestuurders, ambtenaren en ontwerpers bewust te maken van het unieke dat Hilversum bezit, door aan te geven hoe het kan worden beleefd, geaccentueerd en gekoesterd. "Vanuit een integrale blik het cultureel verantwoordelijkheidsbesef vergroten. Toekomstige ingrepen worden pas duidelijk als het bestaande begrepen wordt. De taak van de stadsbouwmeester zie ik vooral als het op een duurzame wijze waarborgen van het toekomstbeeld. Zowel het overzien van het geheel als gevoel voor het detail zijn daarbij van belang. Deze kennis dient op een enthousiaste en inzichtelijke wijze uitgedragen te worden, zowel binnen als buiten de gemeente."

2003 - 2007 | Hans Ruijssenaars | stadsbouwmeester van Hilversum-Lieberg

Hans Ruijssenaars voormalig stadsbouwmeester HilversumHans Ruijssenaars was stadsbouwmeester van de wijk Lieberg in Hilversum als extern adviseur op uurbasis. Zijn ambitie was intensieve bemoeienis met beleid, architectuur, stedenbouw en uitvoering tot op detailniveau (voegwerk).