ABEL in Leusden

Archief excursie | 18 oktober 2000 | Leusden

Woningstichting Leusden bood de gemeente Leusden een studiedag aan in het kader van de publicatie van de ontwikkelingsvisie voor Leusden, en naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Woningstichting. De Woningstichting vroeg Architectuur Lokaal om voor deze dag een excursie te organiseren. Het programma was erop gericht om de deelnemers aan de hand van voorbeelden kennis te laten nemen van aansprekende stedenbouwkundige en architectonische projecten. De intentie was de deelnemers te inspireren en stimuleren om Leusden ook stedenbouwkundig en architectonisch krachtig 'uit de steigers te laten komen'. De vraag was tevens aandacht te besteden aan het totstandkomingsproces van dergelijke projecten.

In Deventer werd een geschikt excursiedoel gevonden. Ondanks het verschil in schaal, historie en cultuur bleek Deventer qua problematiek goed vergelijkbaar met Leusden: veel aandacht voor kwaliteitsverbetering in bestaande woonwijken (stadsvernieuwing, kwaliteitszorg voor oudere wijken en inbreiding), aandacht voor verbetering en aanleg van bedrijventerreinen en aandacht voor het verkeers- en vervoersbeleid. Daarnaast lag de nadruk op natuurontwikkeling en recreatievoorziening, structuurverbetering van de binnenstad en de verbetering van de groenstructuur.

De excursie vond plaats op18 oktober 2000. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers het Grachtengordelproject, toegelicht door W. Mensink (projectleider Grachtengordel), de projecten Prinseplaats en Sijzenbaan in de binnenstad, die toegelicht werden door J. Stadhouder (senior projectleider De Vijfhoek) en de VINEX-locatie De Vijfhoek. De dag werd afgesloten met een discussie in de raadzaal van het gemeentehuis van Deventer. De dagvoorzitter, stedenbouwkundige J. van der Meijden, verzorgde de terugkoppeling van de bekeken projecten naar de situatie in Leusden.

In aansluiting op deze excursie organiseerde de gemeente een gesprek met de Woningstichting Leusden, J. Stadhouder uit Deventer en Architectuur Lokaal over het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid voor de gemeente Leusden.

Over ABEL
Architectuur Lokaal organiseerde het programma in het kader van haar cursusprogramma ABEL, dat is gericht op het bevorderen van de deskundigheid in het cultureel opdrachtgeverschap. Op verzoek wordt een programma op maat samengesteld voor bedrijven, overheden en instellingen die zich bezighouden met architectuur en cultureel opdrachtgeverschap. Bij de cursus staat de kwaliteit van de informatie voorop, maar maken tegelijkertijd de opzet van het programma, de excursies en de keuze van de locaties de cursus tot een evenement dat een culturele activiteit op zichzelf is.
ABEL, een samenvoeging van Architectuur en Beleid, komt voort uit de behoefte die tegelijkertijd bij meerdere instellingen werd onderkend: behalve bij Architectuur Lokaal bijvoorbeeld ook bij de Rijksbouwmeester en bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. In 1998 is door Architectuur Lokaal, mede op verzoek van de Rijksbouwmeester een start gemaakt met de opzet van een cursusprogramma dat zich richt op architectuur en op de culturele aspecten van het opdrachtgeverschap. Zo ontstond het cursusprogramma ABEL